Hồi quy (5 Bài viết)
Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - probit

Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - probit

Hồi quy Probit, đôi khi còn được gọi là mô hình probit, được sử dụng để ước lượng mô hình có biến phụ là rời rạc chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1...
read more
Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - logit

Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - logit

Trong hồi quy Logit, biến phụ thuộc Y hoặc bằng 0 hoặc bằng 1. Y = 1 khi xảy ra (có) sự kiện; Y = 0 khi không xảy ra (không có) sự kiện, với các xác suất tương ứng p và (1-p)....
read more
Hồi quy OLS đa biến

Hồi quy OLS đa biến

Mô hình hồi quy hai biến là mô hình giản đơn nhất. Trong nhiều trường hợp mô hình này không phù hợp vì thường có nhiều biến tác độngđến biến phụ thuộc Y. Do đó cần phải mở rộng mô hình hồi quy hai biến thành mô hình có chứa nhiều biến hơn...
read more
Giới thiệu về hồi quy OLS đơn biến

Giới thiệu về hồi quy OLS đơn biến

Hồi quy là nghiên cứu sự tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc và nếu biết được giá trị của biến độc lập thì ta ước lượng được giá trị của biến phụ thuộc....
read more
Giới thiệu về hồi quy dữ liệu bảng

Giới thiệu về hồi quy dữ liệu bảng

Hồi quy dữ liệu bảng trong phân tích cơ bản thường có hai phương pháp sau: FEM (tác động cố định), REM (tác động ngẫu nhiên). ...
read more
Hide Buttons