Kiểm định (8 Bài viết)
Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay không...
read more
Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Vấn đề nội sinh trong mô hình nghiên cứu

Nếu một biến số là biến số phụ thuộc trong một phương trình thì đó là biến nội sinh...
read more
Giới thiệu về kiểm định Hausman

Giới thiệu về kiểm định Hausman

Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng FEM và REM...
read more
Giới thiệu về tự tương quan

Giới thiệu về tự tương quan

Mô hình hồi quy được gọi là có hiện tượng tự tương quan nếu các sai số ngẫu nhiên ui không độc lập với nhau, ...
read more
Giới thiệu về phương sai sai số thay đổi

Giới thiệu về phương sai sai số thay đổi

Khi xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các ước lượng thu được sau khi hồi quy...
read more
Khái quát về đa cộng tuyến

Khái quát về đa cộng tuyến

Đa cộng tuyến, đó là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số...
read more
Giới thiệu về tương quan biến

Giới thiệu về tương quan biến

Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến; chính xác hơn là quan hệ tuyến tính giữa hai biến, không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia....
read more
Khái quát về kiểm định phi tham số

Khái quát về kiểm định phi tham số

Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về mẫu đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu. ...
read more
Hide Buttons