Tương quan và Tự tương quan (2 Bài viết)
Giới thiệu về tự tương quan

Giới thiệu về tự tương quan

Mô hình hồi quy được gọi là có hiện tượng tự tương quan nếu các sai số ngẫu nhiên ui không độc lập với nhau, ...
read more
Giới thiệu về tương quan biến

Giới thiệu về tương quan biến

Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính giữa hai biến; chính xác hơn là quan hệ tuyến tính giữa hai biến, không phân biệt biến này phụ thuộc vào biến kia....
read more
Hide Buttons