Tiện ích (22 Bài viết)
Hướng dẫn phân tích mô phòng Monte Carlos bằng Crystal ball

Hướng dẫn phân tích mô phòng Monte Carlos bằng Crystal ball

Mô phỏng Monte Carlo cũng là một loại của mô phỏng trên bảng tính, nó tạo ra các giá trị ngẫu nhiên cho các yếu tố (biến) không chắc chắn dùng để mô phỏng một mô hình. Phương pháp phân tích mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp phân tích rủi ro định lượng sử dụng các kỹ thuật toán học để xác định tất cả các kết quả có thể có của một sự kiện không mong muốn và xác suất họ sẽ xảy ra. ...
read more
Giới thiệu system GMM (SGMM) bằng stata và eview

Giới thiệu system GMM (SGMM) bằng stata và eview

Để khắc phục nhược điểm này Blundell và Bond (1998) đã đề xuất 1 hệ hai phương trình (mô hình) như sau: GMM cơ bản và D GMM; và gọi chung hệ 2 mô hình này là System GMM...
read more
Hướng dẫn Difference GMM - DGMM bằng Eview và Stata

Hướng dẫn Difference GMM - DGMM bằng Eview và Stata

Trong các mô hình hồi quy hiện đại, chúng ta còn phải xem xét thêm các vấn đề khác của mô hình như: Vấn đề nôi sinh - do các tính chất, quy luận thực tiễn của các biến gây ra, mà khiến một vài biến lại sinh ra từ chính mô hình. Về mặt thống kê, ước lượng, vấn đề nội sinh mô hình được coi là một trong những vi phạm nghiêm trọng các giả định hồi quy...
read more
Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn sử dụng Amos: Làm quen với các nút thao tác

Hướng dẫn làm quen với Amos (luanhay.vn) ...
read more
Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn hồi quy GMM bằng Eview - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu với phương pháp hôi quy GMM bằng phần mềm thống kê Eview, từ khâu khai báo biến chính, biến công cụ, các thiết lập và chạy ra kết quả...
read more
Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Hướng dẫn quy trình phân tích dữ liệu khảo sát bảng hỏi bằng SPSS ​ - Minh họa bằng hình ảnh

Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh minh họa quy trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê SPSS, từ khâu nhập liệu, thống kê mô tả các giá trị, phân tích tương quan biến, vẽ đồ thị, kiểm tra độ tin cậy thang đo, cronback alpha, phân tích nhân tố khám phá, efa, hồi quy và kiểm định mô hình nhân tố....
read more
Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn các lệnh thực hiện hồi quy dữ liệu bảng trong Stata

Hướng dẫn thao tác thực hiện khai báo và hồi quy dữ liệu bảng (FEM, REM) , kiểm định các khuyết tật mô hình trong stata bằng các câu lệnh....
read more
link download phần mềm SPSS 20

link download phần mềm SPSS 20

Link download phần mềm SPSS 20 (luanhay.vn) ...
read more
Link download phần mềm Stata 13

Link download phần mềm Stata 13

Link download phần mềm Stata (luanhay.vn) ...
read more
Link download phần mềm eview 7

Link download phần mềm eview 7

link dowload eview 7 (luanhay.vn) ...
read more
Link download phần mềm SPSS AMOS 22

Link download phần mềm SPSS AMOS 22

Link download phần mềm SPSS AMOS 22 (luanhay.vn) ...
read more
Link download phần mềm Eview 8

Link download phần mềm Eview 8

Link download phần mềm Eview 8 (luanhay.vn) ...
read more
Giá trị phân phối F

Giá trị phân phối F

Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai, xem xét mô hình hồi quy...
read more
Giá trị tới hạn chuẩn u alpha

Giá trị tới hạn chuẩn u alpha

Giá trị tới hạn chuẩn u alpha, giá trị xác suất P(U>u) (luanhay.vn) ...
read more
Giá trị hàm mật độ phân phối chuẩn hóa

Giá trị hàm mật độ phân phối chuẩn hóa

Phân phối chuẩn hóa là phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Phân phối chuẩn còn được gọi là đường cong chuông (bell curve) vì đồ thị của mật độ xác suất có dạng chuông....
read more
Bảng giá trị phân phối Poisson

Bảng giá trị phân phối Poisson

hân phối Poisson (phân phối Poa-xông) là một phân phối xác suất rời rạc. Nó khác với các phân phối xác suất rời rạc khác ở chỗ thông tin cho biết không phải là xác suất để một sự kiện (event) xảy ra (thành công) trong một lần thử như trong phân phối Bernoulli,...
read more
Bảng giá trị Durbin Watson

Bảng giá trị Durbin Watson

Kiểm định Durbin–Watson là 1 kiểm định phổ biến trong việc phát hiện tự tương quan bậc 1...
read more
Bảng tra giá trị hàm Laplace

Bảng tra giá trị hàm Laplace

Bảng tra giá trị hàm Laplace (luanhay.vn) ...
read more
Bảng giá trị hàm phân phối xác suất

Bảng giá trị hàm phân phối xác suất

Hàm phân phối xác suất F(x) phản ánh mức độ tập trung xác suất về phía bên trái của điểm x....
read more
Bảng giá trị hàm mật độ xác suất

Bảng giá trị hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ xác suất có thể được coi là phiên bản được làm mịn của một biểu đồ tần số: nếu ai đó liên tiếp đo đạc bằng thực nghiệm các giá trị của một biến ngẫu nhiên liên tục và tạo một biểu đồ tần số mô tả tần suất tương đối của các miền biến thiên của kết quả...
read more
Hide Buttons