Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Admin| 13/10/2017

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Tên tác giả: luanhay.vn

Dẫn luận: Hầu hết các DNNVV còn gặp khá nhiều trở ngại  trong quá trình phát triển do trình độ khoa học công nghệ thấp, thiếu vốn, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do sự phát triển của phần lớn các doanh nghiệp cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước, vì thế chưa phát huy hết tiềm năng của mình, bên cạnh đó, cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động DNNVV của Nhà nước vẫn còn rất nhiều mặt bất cập.
 
Từ khóa: doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, dnnvv, dnvvn, kinh nghiệp, hỗ trợ, kinh nghiệm phát triển dnnvv của Nhật, Trung Quốc

1. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước Nhật Bản tập trung vào mục tiêu thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các DNNVV, tăng cường lợi ích kinh tế và xã hội của các doanh nghiệp và người lao động tại DNNVV, khắc phục những bất lợi mà các DNNVV gặp phải, khuyến khích tính tự lực của các DNNVV. Trong lĩnh vực hỗ trợ DNNVV Nhật Bản đã áp dụng các giải pháp sau:
* Cải cách pháp lý tạo môi trường cho DNNVV phát triển
Trong những năm gần đây, việc cải cách môi trường pháp lý được coi là một ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản. Luật Cơ bản về DNNVV được ban hành năm 1999 trợ giúp cho việc cải cách cơ cấu để tăng tính thích nghi của DNNVV với những thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho việc tái cơ cấu DN. Một số văn bản luật khác đã tạo thuận lợi cho thành lập DN mới, trợ giúp DNNVV đổi mới trong kinh doanh, tăng nguồn cung ứng vốn rủi ro, trợ giúp về công nghệ, xúc tiến các hệ thống phân phối có hiệu quả của DNNVV, trợ giúp cho việc tăng cường sức cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ thông qua công nghệ thông tin và xúc tiến các khu vực bán hàng. Một hệ thống chính sách hỗ trợ cũng đã được thiết lập nhằm hạn chế sự phá sản của DNNVV...
* Trợ giúp về vốn
Các biện pháp trợ giúp vốn được thực hiện từ ba định chế tài chính thuộc Chính phủ là Công ty Đầu tư kinh doanh nhỏ, Ngân hàng Hợp tác Trung ương về thương mại và công nghiệp và Công ty Đầu tư mạo hiểm quốc gia. Trợ giúp có thể được thực hiện dưới dạng các khoản cho vay thông thường với lãi suất cơ bản hoặc các khoản vay đặc biệt với những ưu đãi theo các mục tiêu chính sách. Theo hệ thống trợ giúp tăng cường cơ sở quản lý các DNNVV ở từng khu vực, các khoản vay được thực hiện tùy theo điều kiện của khu vực thông qua một quỹ chung được góp bởi chính quyền Trung ương và các chính quyền địa phương và được ký quỹ ở một thể chế tài chính tư nhân.  Kế hoạch cho vay nhằm cải tiến quản lý của các DN nhỏ (kế hoạch cho vay Marukei) được áp dụng đối với các DN nhỏ, không đòi hỏi phải có thế chấp hoặc bảo lãnh.  Hệ thống bảo lãnh tín dụng nhận bảo lãnh cho các DNNVV vay vốn tại các thể chế tài chính tư nhân.Hiệp hội bảo lãnh tín dụng có chức năng mở rộng các khoản tín dụng bổ sung và bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV.
Hệ thống bảo lãnh đặc biệt, đã hoạt động từ năm 1998, có chức năng như một mạng lưới an toàn, nhằm giảm nhẹ những rối loạn về tín dụng và góp phần giảm các vụ phá sản của DNNVV.
* Trợ giúp về công nghệ
Các DNNVV có thể được hưởng các chính sách trợ giúp cho hoạt động nghiên cứu và phát triển hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh mới dựa trên công nghệ. Các khoản trợ cấp, bảo lãnh vốn vay và đầu tư trực tiếp cho DNNVV được tiến hành theo các quy định của Luật Xúc tiến các hoạt động sáng tạo của DNNVV. Các DNNVV thực hiện các hoạt động kinh doanh mang tính chất đổi mới muốn tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phần hoặc trái phiếu công ty được trợ giúp bởi các quỹ rủi ro thuộc các địa phương. Hệ thống nghiên cứu đổi mới kinh doanh nhỏ Nhật Bản cung cấp tài chính cho các DNNVV có hoạt động kinh doanh mang tính đổi mới trong các giai đoạn đầu thiết kế sản phẩm hoặc các quy trình sản xuất mới. Để tăng sức cạnh tranh của DN thông qua áp dụng công nghệ thông tin, các DN hoạt động trong lĩnh vực thông tin và ứng dụng các phần mềm tin học được chính quyền các địa phương trợ giúp bao gồm các dịch vụ tư vấn và “dịch vụ phát triển DN kiểu mẫu”.
*Trợ giúp về quản lý
Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh được thực hiện thông qua hệ thống đánh giá DNNVV. Mỗi quận, huyện và chính quyền của 12 thành phố lớn đánh giá các điều kiện quản lý của DNNVV, đưa ra những khuyến nghị cụ thể và cung cấp các hướng dẫn. Viện Quản lý kinh doanh nhỏ và Công nghệ thực hiện các chương trình đào tạo cho các nhà quản lý, các chuyên gia kỹ thuật của DNNVV và đội ngũ nhân sự của các quận, huyện. Việc tăng cường tiếp cận thông tin của DNNVV là một ưu tiên của Chính phủ. Sách trắng về DNNVV được xuất bản hàng năm chứa đựng nhiều thông tin về khu vực DN này dựa trên các cuộc điều tra về thực trạng lĩnh vực thương mại và công nghiệp.
* Trợ giúp xuất khẩu
Chính phủ Nhật Bản cung cấp dịch vụ hướng dẫn và thông tin cho DNNVV nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Chương trình môi giới và tư vấn kinh doanh tạo cơ hội cho các DNNVV của Nhật Bản cũng như của nước ngoài có thể đăng ký trực tiếp vào cơ sở dữ liệu trên mạng Internet.

2. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc
Các chính sách phát triển DNNVV ở Trung Quốc có những đặc điểm cơ bản sau:
* Phát triển các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp được dựa trên cơ sở tôn trọng các yêu cầu khách quan và các quy luật kinh tế.
Các chính sách phát triển DNNVV ở Trung Quốc dựa trên bốn điểm chính là: phải căn cứ vào quy mô kinh tế hợp lý để tổ chức sản xuất; các DNNVV cần được đầu tư với kỹ thuật và kỹ năng quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng quản lý; các DNNVV cần linh hoạt để phù hợp với thị trường, tránh sự trùng lặp và tình trạng dư thừa; và các DN lớn vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, sự phát triển của các DN này sẽ kéo theo sự tăng trưởng của các DNNVV.
* Hiện tại, lĩnh vực trọng điểm của phát triển các DNNVV ở Trung Quốc là mở rộng việc làm và tập trung vào khu vực dịch vụ.
Dịch vụ gần với quần chúng và trực tiếp phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, do vậy DNNVV có ưu thế hơn trong lĩnh vực dịch vụ. Đặc điểm của kinh doanh dịch vụ ở các địa phương không giống nhau. Hai lĩnh vực chính phát triển dịch vụ là buôn bán nhỏ và ăn uống rất tương ứng với sức tăng tiêu dùng. Bên cạnh đó, quy mô và không gian phát triển dịch vụ của các DNNVV rất lớn, ngoài ra còn những ngành khác như dịch vụ gia đình, bảo vệ môi trường, du lịch, in ấn, giải trí văn phòng. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Trung Quốc, riêng lĩnh vực phục vụ gia đình và phục vụ công cộng nếu có chính sách điều tiết tốt sẽ có thể tạo được 11 triệu công ăn việc làm.
*Thành lập cơ cấu quản lý chuyên môn các DNNVV
Trung Quốc thành lập ủy ban kinh tế mậu dịch quốc gia trực tiếp thuộc ủy ban DNNVV. Đây chính là đầu mối để giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính quyền và DN, có trách nhiệm tư vấn, giúp đỡ bồi dưỡng lao động cho các DNNVV, nhưng không được can thiệp vào các hoạt động kinh doanh như đầu tư, kinh doanh sản xuất, tiêu thụ của các DNNVV.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo ra nhiều cơ hội cho các DNNVV của Trung Quốc. Đó là việc tận dụng các công nghệ hiện đại, vốn và trình độ quản lý tiên tiến của các DN nước ngoài; mở rộng các cơ hội trở thành các nhà thầu phụ cho các DN lớn nước ngoài… Bên cạnh đó DNNVV Trung Quốc còn gặp một số khó khăn khác do mới trở thành thành viên của WTO. Những cam kết của Chính phủ Trung Quốc là cắt giảm thuế quan, chuyển dần sang hàng rào phi thuế quan và mở cửa các khu vực dịch vụ tạo sự cạnh tranh quyết liệt của các DNNVV Trung Quốc với các DN nước ngoài.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – nghiên cứu định lượng - 0127 800 1762/ 097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com  - luanvanhay@gmail.com – Add: Tầng 8, tòa nhà sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons