Hồi quy biến rời rạc (2 Bài viết)
Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - probit

Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - probit

Hồi quy Probit, đôi khi còn được gọi là mô hình probit, được sử dụng để ước lượng mô hình có biến phụ là rời rạc chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1...
read more
Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - logit

Giới thiệu về mô hình hồi quy biến phụ thuộc rời rạc - logit

Trong hồi quy Logit, biến phụ thuộc Y hoặc bằng 0 hoặc bằng 1. Y = 1 khi xảy ra (có) sự kiện; Y = 0 khi không xảy ra (không có) sự kiện, với các xác suất tương ứng p và (1-p)....
read more
Hide Buttons