Tra cứu giá trị (10 Bài viết)
Giá trị phân phối F

Giá trị phân phối F

Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai, xem xét mô hình hồi quy...
read more
Giá trị tới hạn chuẩn u alpha

Giá trị tới hạn chuẩn u alpha

Giá trị tới hạn chuẩn u alpha, giá trị xác suất P(U>u) (luanhay.vn) ...
read more
Giá trị hàm mật độ phân phối chuẩn hóa

Giá trị hàm mật độ phân phối chuẩn hóa

Phân phối chuẩn hóa là phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Phân phối chuẩn còn được gọi là đường cong chuông (bell curve) vì đồ thị của mật độ xác suất có dạng chuông....
read more
Bảng giá trị phân phối Poisson

Bảng giá trị phân phối Poisson

hân phối Poisson (phân phối Poa-xông) là một phân phối xác suất rời rạc. Nó khác với các phân phối xác suất rời rạc khác ở chỗ thông tin cho biết không phải là xác suất để một sự kiện (event) xảy ra (thành công) trong một lần thử như trong phân phối Bernoulli,...
read more
Bảng giá trị Durbin Watson

Bảng giá trị Durbin Watson

Kiểm định Durbin–Watson là 1 kiểm định phổ biến trong việc phát hiện tự tương quan bậc 1...
read more
Bảng tra giá trị hàm Laplace

Bảng tra giá trị hàm Laplace

Bảng tra giá trị hàm Laplace (luanhay.vn) ...
read more
Bảng giá trị hàm phân phối xác suất

Bảng giá trị hàm phân phối xác suất

Hàm phân phối xác suất F(x) phản ánh mức độ tập trung xác suất về phía bên trái của điểm x....
read more
Bảng giá trị hàm mật độ xác suất

Bảng giá trị hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ xác suất có thể được coi là phiên bản được làm mịn của một biểu đồ tần số: nếu ai đó liên tiếp đo đạc bằng thực nghiệm các giá trị của một biến ngẫu nhiên liên tục và tạo một biểu đồ tần số mô tả tần suất tương đối của các miền biến thiên của kết quả...
read more
Bảng giá trị luật Student

Bảng giá trị luật Student

Để đánh giá độ khác biệt giữa hai nhóm, chúng ta thường sử dụng phương pháp kiểm định t (hay t-test). Kiểm định t có lẽ là một trong những phương pháp đơn giản nhất trong thống kê học...
read more
Bảng giá trị chi bình phương

Bảng giá trị chi bình phương

Bảng tra giá trị chi bình phương (luanhay.vn) ...
read more
Hide Buttons