Hausman (1 Bài viết)
Giới thiệu về kiểm định Hausman

Giới thiệu về kiểm định Hausman

Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng FEM và REM...
read more
Hide Buttons