Kiểm định phi tham số (1 Bài viết)
Khái quát về kiểm định phi tham số

Khái quát về kiểm định phi tham số

Kỹ thuật kiểm định phi thông số có thể được sử dụng để phân tích số liệu về mẫu đo lường ở thang định danh, thang thứ tự, thang khoảng, và/hoặc thang tỉ số. Kỹ thuật này cũng được sử dụng khi cỡ mẫu nhỏ (≤ 30) hoặc khi có nhiều giá trị cực trong tập hợp số liệu. ...
read more
Hide Buttons