Nhân sự (7 Bài viết)
Quản trị đa dạng nguồn nhân lực - Vấn đề lý luận cần tiếp tục được đặt ra

Quản trị đa dạng nguồn nhân lực - Vấn đề lý luận cần tiếp tục được đặt ra

Đã có rất nhiều nghiên cứu đã tập trung vào sự đa dạng trong lực lượng lao động. Mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu về vấn đề này; tuy nhiên lại vẫn chưa có được các kết luận mang tính thống nhất về chủ đề này về mặt học thuật. Do đó, việc xem xét từng khía cạnh của đa dạng trong các nghiên cứu và từ đó mô tả và tìm ra điểm chung của các nghiên cứu đó, giúp cho người đọc có được cách tiếp cận dễ dàng hơn là mục tiêu cần hướng tới. ...
read more
Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Tạo sự gắn kết đó dường như là tác nhân kích thích quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào, lĩnh vực nào. Sự gắn kết trực tiếp được tạo ra từ lợi ích chính là việc thoả mãn những nhu cầu. Việc không ngừng nâng cao, hoàn thiện, cải tiến công tác sự gắn kết người lao động là yêu cầu luôn được đặt ra với các nhà quản lý....
read more
Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Có được những nhân viên làm việc tốt đã khó nhưng làm thế nào để có được lòng trung thành của nhân viên còn khó hơn gấp nhiều lần. Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt về nguồn nhân lực thì vấn đề làm thế nào để nhân viên trung thành với Công ty càng trở nên cấp bách đối với các nhà lãnh đạo. ...
read more
Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Một trong các định hướng lớn của ban lãnh đạo doanh nghiệp là cần phải xem xét lại vấn đề quản trị nguồn nhân lực, vì suy cho cùng đây là yếu tố tiên quyết của thành công ...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Đề tài nghiên cứu tập trung vào xem xét công tác tuyển dụng của Thanh Hóa và tiến hành xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 3 nhân tố ảnh hưởng mạnh tới công tác tuyển dụng và cần được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng...
read more
Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Việc tìm cách tạo động lực cho cán bộ công nhân viên nhằm vượt qua khó khăn, mang lại các hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo Công ty....
read more
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Trong gần 20 năm qua, mức độ tác động của các thực tiễn quản trị nguồn nhân lực lên sự gắn kết của nhân viên là đề tài được nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng như Kramer (1994), Konzes và Posener (1997) và Meyer & Allen (1990); Jeffrey Pfeffer (1998 ) cũng nghiên cứu về 07 thực tiễn cho một tổ chức thành công cho một tổ chức thành công, Becker và Gerhart (1996) so sánh những kết hợp khác nhau giữa các thực tiễn ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực…...
read more
Hide Buttons