Nâng cao (8 Bài viết)
Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Giới thiệu về phân tích thang đo đa hướng - MDS

Phương pháp phân tích đo lường đa hướng MDS (Multidimensional Scaling) là phương pháp chủ yếu được sử dụng khi định vị sản phẩm hay định vị thương hiệu trong nghiên cứu marketing. ...
read more
Giới thiệu về VECM

Giới thiệu về VECM

Khi hồi quy mô hình với các biến là chuỗi thời gian thì yêu cầu đặt ra là các chuỗi này phải dừng. Trong trường hợp chuỗi chưa dừng thì ta phải lấy sai phân của chúng cho đến khi có được chuỗi dừng...
read more
Giới thiệu về VAR

Giới thiệu về VAR

Quan hệ giữa các biến số kinh tế không đơn thuần chỉ theo một chiều, biến độc lập (biến giải thích) ảnh hưởng lên biến phụ thuộc mà trong nhiều trường hợp nó còn có ảnh hưởng ngược lại. Do đó mà ta phải xét ảnh hưởng qua lại giữa các biến này cùng một lúc. Chính vì thế mô hình kinh tế lượng mà ta phải xét đến không phải là mô hình một phương trình mà là mô hình nhiều phương trình....
read more
Giới thiệu phương pháp Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Giới thiệu phương pháp Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg, 1998)...
read more
Giới thiệu hồi quy PMG

Giới thiệu hồi quy PMG

PGM là phương pháp hồi quy bổ trợ cho GMM trong việc xem xét các tác động trong dài hạn...
read more
Các bước thực hiện SEM

Các bước thực hiện SEM

Mô tả các bước thực hiên SEM theo các lý thuyết, mô hình đã xác lập (luanhay.vn) ...
read more
Mô hình SEM (phần 2)

Mô hình SEM (phần 2)

Theo Vinod Kumar, Deregouska, 2003 thì mô hình SEM gồm hai mô hình có liên quan với nhau là mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Cả hai mô hình đều được xác định cụ thể bởi nhà nghiên cứu:...
read more
Mô hình SEM (phần 1)

Mô hình SEM (phần 1)

Một trong những kỹ thuật phức hợp và linh hoạt nhất sử dụng để phân tích mối quan hệ phức tạp trong mô hình nhân quả là mô hình mạng SEM (Structural Equation Modeling)...
read more
Hide Buttons