Panel data (1 Bài viết)
Giới thiệu về hồi quy dữ liệu bảng

Giới thiệu về hồi quy dữ liệu bảng

Hồi quy dữ liệu bảng trong phân tích cơ bản thường có hai phương pháp sau: FEM (tác động cố định), REM (tác động ngẫu nhiên). ...
read more
Hide Buttons