Nghiên cứu (124 Bài viết)
Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng rẽ lên các kết quả chung. ...
read more
Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tóm tắt: Đề tài này đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhân tố tác động lên chính sách cổ tức tiền mặt, đặc biệt là việc ứng dụng các mô hình và kết quả nghiên cứu của các tác giả tiêu biểu như: Naceur (2006), Amidu và Abor (2006), Ahmad H. Juma'h và Carlos J. Olivares Pacheco (2008), Gill, Biger và Tibrewala (2010), Faris Nasif AL- Shubiri (2011), Anupam (2012), vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu: (1) Diễn biến tình hình chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2012 diễn ra thế nào? (2) Các yếu tố nào quyết định chính sách cổ tức bằng tiền mặt của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam? Và tác động như thế nào? ...
read more
Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La giai đoạn 2013 – 2020

Tóm tắt, Để đạt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có những định hướng chiến lược kinh doanh riêng của mình phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất cuả doanh nghiệp. Mục đích của tất cả các doanh nghiệp là đều hướng tới lợi nhuận, đảm bảo doanh nghiệp luôn tồn tại và phát triển bền vững, củng cố và mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La cũng không nằm ngoài mục tiêu đó, xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La rất cần thiết. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng những lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh, phân tích thực trạng Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La, từ đó xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp và đề xuất giải pháp thực thi chiến lược kinh doanh này...
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON giai đoạn 2013 - 2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON giai đoạn 2013 - 2017

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh và các yếu tố cơ bản của môi trường kinh doanh có ảnh hưởng nhiều tới FECON. Đồng thời, tiến hành đánh giá mức độ tác động môi trường kinh doanh đến chiến lược kinh doanh của FECON và khả năng thích nghi ứng phó của FECON với các yếu tố này. Trên cơ sở những phân tích đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của FECON hiện tại và đề xuất những biện pháp hỗ trợ cho FECON thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả giai đoạn 2013 – 2017....
read more
Nghiên cứu định vị sản phẩm rượu nhãn hiệu vodka 100 tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận

Nghiên cứu định vị sản phẩm rượu nhãn hiệu vodka 100 tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã: (1) Hệ thống hóa các lý luận về định vị sản phẩm; (2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng cạnh tranh mặt hàng rượu tại thị trường Hòa Bình và các vùng lân cận; (3)Khảo sát, đánh giá nhu cầu, mong muốn, diễn biến tâm lý, hành vi của khách hàng với mặt hàng rượu Vodka; (4)Phân tích các vấn đề nội bộ trong quá trình sản xuất rượu Vodka 100; (5)Nghiên cứu các yếu tố có tính chất quyết định đến việc định vị sản phẩm rượu Vodka 100; (6) Nghiên cứu và từ đó đề xuất chiến lược định vị cho sản phẩm rượu Vodka 100 cũng như các giải pháp triển khai....
read more
Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA

Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa một số cơ sở lý luận chủ yếu về phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ di động và phân tích thực trạng phát triển kinh doanh của tập đoàn Viễn thông quân đội trên khu vực đông Nam Á. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông di động cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội trên khu vực ĐNA....
read more
Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

Giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tăng trưởng tín dụng. Xác định các yếu tố cơ bản tác động đến tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng nói riêng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh Kiên Giang. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng trưởng tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang...
read more
Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng  công thương chi nhánh Quảng Ngãi

Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ngãi

Tóm tắt: Đề tài “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Ngân hàng Quảng Ngãi ” tác giả đã: Hệ thống hóa được các lý luận về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó góp phần kế thừa và phát triển tiếp tục các lý luận đó trong thời kỳ mới; Đưa ra các kết luận về hiện trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Ngân hàng Quảng Ngãi. Từ đó đề xuất các kiến giải, nhìn nhận sâu sắc về ngành tuyển dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và đóng góp các kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tuyển dụng, năng cao quản trị nhân lực nguồn nhân lực và hội nhập của ngành ngân hàng....
read more
Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và khái quát những vấn đề cơ bản về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích những vấn đề cơ bản của quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói riêng. Từ đó, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại của Nhà trường...
read more
Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Tóm tắt: Đầu tư phát triển KCN trong thời gian qua tại nước ta đã mang lại những lợi ích đáng kể cho nền kinh tế như: góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, đồng bộ cơ sở hạ tầng nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tiếp cận trình độ quản lý của các nước tiên tiến, đẩy nhanh tốc độ hòa nhập với kinh tế thế giới. Bởi vậy, thu hút vốn đầu tư vào các KCN sẽ là vấn đề trọng tâm cần được nghiên cứu, tìm hướng đi hợp lý trong thời gian tới. Muốn làm được này, các KCN cần phải được đầu tư phát triển một cách đồng bộ và bền vững. Bình Dương là một trong những tỉnh của cả nước có tốc độ phát triển các KCN khá nhanh. ...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn

Tóm tắt: Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn” đã: (1)Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào Techcombank chi nhánh Sài Gòn của người gửi tiền; (2)Phác họa được bức tranh về việc huy động vốn của Techcombank chi nhánh Sài Gòn và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2012; (3) Hỗ trợ Techcombank chi nhánh Sài Gòn tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc huy động vốn....
read more
Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá

Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá

Tóm tắt: Nghiên cứu đã phân tích tác động của giá vàng và tỷ giá đến các yếu tố vĩ mô và các đối tượng tham gia thị trường vàng trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chỉ ra các tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá khi thực hiện chính sách đấu thầu vàng miếng. Trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp với các nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả khi áp dụng chính sách đầu thầu vàng miếng của NHNN để giảm tương tác xấu giữa giá vàng và tỷ giá....
read more
Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tóm tắt: Rủi ro thanh khoản là một trong những vấn đề nổi cộm của ngành ngân hàng trong những năm vừa qua, nó là nguyên nhân gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng tài chính, bất ổn cho nền kinh tế vừa bào mòn lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy, việc tìm hiểu đánh giá các tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thông qua dữ liệu bảng của 20 NHTM trong giai đoạn 2007- 2012, mô hình GMM đã được ứng dụng để đánh giá tác động của thanh khoản đến lợi nhuận ngân hàng (đại diện là hai yếu tố: ROE, ROA) và đã cho thấy mối quan hệ tích cực giữa hai yếu tố này. Ngoài ra mô hình nghiên cứu cũng cho thấy mối quan hệ tiêu cực giữa lợi nhuận ngân hàng với đòn bẩy và tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản rủi ro của NHTM, yếu tố vĩ mô tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ tích cực với lợi nhuận ngân hàng trong khi lạm phát và tăng trưởng kinh tế không có tác đến yếu tố này. Như vậy trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính chưa thực sự phát triển, các NHTM Việt Nam càng nắm giữ tài sản thanh khoản thì càng hạn chế rủi ro và tác động tích cực đến lợi nhuận ngân hàng....
read more
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống lại các nghiên cứutrước đây về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp một cách có kế thừa và phê phán; đặc biệt là các nhân tố về đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết về chính sách cổ tức, đặc biệt là nghiên cứu của Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012)vào nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2008 – 2012. Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị về việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp theo hướng cân bằng giữa lợi ích cổ đông và tăng trưởng trong dài hạn của doanh nghiệp....
read more
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La” đã: (1) Hệ thống hóa các lý luận, học thuyết về tạo động lực làm việc cho người lao động; tổng hợp có phê phán các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài;(2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xem xét các chính sách tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La trong giai đoạn vừa qua; (3) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La;(4) Tìm kiếm cách phương thức, giải pháp, sáng kiến gia tăng, nâng cao động lực, tâm huyết, năng suất cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La....
read more
Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại để phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng SHB để lập ra một chiến lược kinh doanh sản phẩm mới” Ngôi nhà ước mơ”. Trên cơ sở đó, xây dựng nên một mô hình kinh doanh sản phẩm tín dụng cho ngân hàng SHB và đưa ra một quy trình xây dựng và lập chiến lược kinh doanh, hoàn thiện quá trình quản trị chiến lược tại ngân hàng SHB....
read more
Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của DSTNTG VHL trong giai đoạn hiện nay của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đề tài đưa ra các đánh giá, nhận xét chung nhất về mặt được, mặt hạn chế của công tác quản lý nhà nước hiện nay đối với VHL. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực trạng đó, luận văn cũng đưa ra những đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với VHL, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ DSTNTG VHL. Cụ thể: (1) Thông qua việc nghiên cứu trên góc độ lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL, luận văn không nằm ngoài mục đích hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL. Qua đó, giúp mọi người có cách nhìn toàn diện, cụ thể hơn về các quy định quản lý Nhà nước đối với DSTNTG này. (2) Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL (3) Đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL trong thời gian tới, đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn vẹn của VHL. ...
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng. Đồng thời, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trong thời gian qua. Qua đó, chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu, những thành quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội....
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Tóm tắt: Đề tài đã: (1) Hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh làm phương pháp luận cho việc phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An nói riêng; (2)Phân tích các nhân tố tác động và đánh giá một cách hệ thống hiện trạng năng lực cạnh tranh của doanh ghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An và có so sánh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và ở các địa bàn khàc tại Tp.HCM; (3)Phát hiện và đề xuất những giải pháp một cách hệ thống và mang tính chiến lược trong việc ra các chính sách nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An trong hiện tại và định hướng cho những năm tới....
read more
Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Kết quả nghiên cứu cho thấy, BIDV là một ngân hàng TMCP có truyền thống với lịch sử trên 55 thành lập, đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, trong nhiều năm qua luôn là một trong 4 ngân hàng NHTM có quy mô tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, năng lực vốn tự có dẫn đầu hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh cao của thị trường, qua các số liệu và phương pháp nghiên cứu, tác giả đã nhìn nhận ra các vấn đề nội tại, các tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp BIDV cải thiện hơn nữa năng lực cạnh tranh của mình. ...
read more
Hide Buttons