111 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống lại các nghiên cứutrước đây về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp một cách có kế thừa và phê phán; đặc biệt là các nhân tố về đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết về chính sách cổ tức, đặc biệt là nghiên cứu của Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012)vào nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2008 – 2012. Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị về việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp theo hướng cân bằng giữa lợi ích cổ đông và tăng trưởng trong dài hạn của doanh nghiệp....
read more
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La” đã: (1) Hệ thống hóa các lý luận, học thuyết về tạo động lực làm việc cho người lao động; tổng hợp có phê phán các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài;(2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xem xét các chính sách tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La trong giai đoạn vừa qua; (3) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La;(4) Tìm kiếm cách phương thức, giải pháp, sáng kiến gia tăng, nâng cao động lực, tâm huyết, năng suất cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La....
read more
Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Chiến lược kinh doanh sản phẩm: Ngôi nhà ước mơ tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại để phân tích hiện trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng SHB để lập ra một chiến lược kinh doanh sản phẩm mới” Ngôi nhà ước mơ”. Trên cơ sở đó, xây dựng nên một mô hình kinh doanh sản phẩm tín dụng cho ngân hàng SHB và đưa ra một quy trình xây dựng và lập chiến lược kinh doanh, hoàn thiện quá trình quản trị chiến lược tại ngân hàng SHB....
read more
Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của DSTNTG VHL trong giai đoạn hiện nay của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đề tài đưa ra các đánh giá, nhận xét chung nhất về mặt được, mặt hạn chế của công tác quản lý nhà nước hiện nay đối với VHL. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực trạng đó, luận văn cũng đưa ra những đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với VHL, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ DSTNTG VHL. Cụ thể: (1) Thông qua việc nghiên cứu trên góc độ lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL, luận văn không nằm ngoài mục đích hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL. Qua đó, giúp mọi người có cách nhìn toàn diện, cụ thể hơn về các quy định quản lý Nhà nước đối với DSTNTG này. (2) Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL (3) Đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL trong thời gian tới, đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn vẹn của VHL. ...
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng. Đồng thời, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trong thời gian qua. Qua đó, chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu, những thành quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội....
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An

Tóm tắt: Đề tài đã: (1) Hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh làm phương pháp luận cho việc phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An nói riêng; (2)Phân tích các nhân tố tác động và đánh giá một cách hệ thống hiện trạng năng lực cạnh tranh của doanh ghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An và có so sánh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam và ở các địa bàn khàc tại Tp.HCM; (3)Phát hiện và đề xuất những giải pháp một cách hệ thống và mang tính chiến lược trong việc ra các chính sách nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Cần Giuộc tỉnh Long An trong hiện tại và định hướng cho những năm tới....
read more
Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng các lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp vào việc nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Kết quả nghiên cứu cho thấy, BIDV là một ngân hàng TMCP có truyền thống với lịch sử trên 55 thành lập, đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, trong nhiều năm qua luôn là một trong 4 ngân hàng NHTM có quy mô tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, năng lực vốn tự có dẫn đầu hệ thống ngân hàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh cao của thị trường, qua các số liệu và phương pháp nghiên cứu, tác giả đã nhìn nhận ra các vấn đề nội tại, các tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giúp BIDV cải thiện hơn nữa năng lực cạnh tranh của mình. ...
read more
Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Tóm tắt: Đề tài hướng tới 4 mục tiêu cụ thể như sau: (1) Đánh giá thực trạng ứng dụng NNCNC trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt; (2) Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc ứng dụng NNCNC tại Đà Lạt; (3) Phân tích khả năng mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC trong sản xuất nông nghiệp của hộ dân tại thành phố Đà Lạt; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC tại Đà Lạt....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Tóm tắt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Viễn Thông ANSV, tên giao dịch trong tiếng Anh: Advanced Network Systems Vietnam, tên viết tắt ANSV (sau đây gọi là ANSV) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn Thông, Công nghệ thông tin. Tuy nhiên nhưng sản phẩm thế mạnh của Công ty trong những năm gần đây đã bước vào giai đoạn cuối của "vòng đời công nghệ", thị trường không có nhu cầu nhiều về dòng sản phẩm này. Doanh thu của công ty trong năm 2010, 2011, 2012 có chiều hướng suy giảm 25% mỗi năm chính vì thế cần tiên hành xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để phát triển sản phẩm...
read more
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản của vấn đề tổn thất điện năng và vai trò của nó trong kinh doanh ngành điện và phân tích tình hình thực tế tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và nguyên nhân của chúng. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ...
read more
Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển DNNVV và phân tích thực trạng phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. ...
read more
Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Tóm tắt, Dự án năng lượng nông thôn 2 (RE II) bắt đầu triển khai từ năm 2005 với Hiệp định Tín dụng phát triển (Cr.4000-VN) của Hiệp hội phát triển quốc tế với giá trị khoản tín dụng 151,1 triệu SDR và Hiệp định tài trợ (Cr.4576-VN) năm 2009 cung cấp khoản tài trợ bổ sung 133,8 triệu SDR. Mục tiêu hàng đầu của Dự án này là đầu tư phát triển và cải tạo lưới điện trung và hạ áp nông thôn để nâng cao số hộ dân nông thôn được cấp điện, tăng cường hiệu quả cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và tăng cường năng lực quản lý cho các tổ chức quản lý điện. Mặc dù trong quá trình tiến hành dự án, các tỉnh gặp một số vướng mắc như công tác giải phóng mặt bằng; vấn đề nguồn nhân lực quản lý, tiếp nhận dự án; công tác thanh quyết toán và hoàn công… nhưng nhìn chung các tỉnh đã tương đối hoàn thành khối lượng thi công dự án. Các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện công tác thi công xây lắp và đóng điện cho 100% số xã tham gia dự án gốc với tổng số lượng 909 xã. Dự án RE II bổ sung được triển khai với khối lượng, quy mô đầu tư và kết quả triển khai khá khả quan. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp tại: 1.057 xã, 246 huyện thuộc 16 tỉnh. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp tại 36 xã, 13 huyện thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định. Và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp tại 7 xã thuộc tỉnh Cà Mau. Riêng đối với tỉnh Vĩnh Phúc, đã hoàn thành đóng điện và thực hiện bàn giao cho ngành điện quản lý dự án RE II ở 63 xã; đang triển khai dự án RE II mở rộng ở 25 xã, và hoàn thành khối lượng đạt 80%, đóng điện ở 2 xã. ...
read more
Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nhân sự và sự gắn kết người lao động làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn thực trạng gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 để xác định các yếu tố làm tăng sự gắn kết với các yếu tố làm giảm sự gắn kết hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhân sự nhằm tăng cường sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678...
read more
Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở  giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011, tác giả đã: (1) Xem xét lại các nghiên cứu và ứng dụng của các nhà nghiên cứu, tổ chức trên thế giới trong việc phát hiện, đánh giá, vận dụng các lý luận về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. (2) Xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết đó, đặc biệt là nghiên cứu của giáo sư I M Pandey (2001) vào phân tích chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), (3) Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị cho việc tối ưu trong việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ....
read more
Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã phân tích làm rõ nhưng vấn đề cơ bản lý luận về thương hiệu, giá trị của thương hiệu và phân tích đánh giá thực trạng của biển Cửa Lò từ 2008 đến nay; chỉ rõ những lợi thế và tìm ra những khó khăn, bất cập hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, chính sách cần thiết xây dựng hoàn thiện thương hiệu biển Cửa Lò trong ngắn hạn và những chiến lược phát triển thương hiệu trong dài hạn....
read more
Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Tóm tắt:Việc lãi suất giảm liên tục trong thời gian vừa qua nằm trong lộ trình giảm lãi suất năm 2012 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2013, đã được Thống đốc NHNN định hướng điều hành ngay từ đầu năm 2012. Từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2013, NHNN đã 6 lần điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay và đều là hạ trần lãi suất . Việc lãi suất hạ liên tục đã gây ra những tác động nhất định đến tâm lý người gửi tiền, theo khảo sát sơ bộ của bộ phận giao dịch Agribank (2013) đa phần người gửi tiền tại Agribank sau khi nhận được tin hạ lãi suất đều rất băn khoăn để tìm kênh đầu tư mới sinh lời tốt hơn. Người gửi tiền cho rằng với khoản tiền của họ, nếu gửi tiết kiệm ngân hàng thì một năm sau sẽ không bằng được giá trị như bây giờ. Vì thế, họ dự định rút một phần ra đầu tư các lĩnh vực khác như mua vàng, USD hoặc cho người quen vay với lãi suất cao hơn… Chính vì vậy mà việc xem xét, phân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank là điều hết sức cần thiết....
read more
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tóm tắt: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank ) tác giả đã tiến hành: (i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động của NHTM, hiệu quả hoạt động của NHTM và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM; (ii) Tính toán và phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của Agribank; (iii) Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Agribank giai đoạn 2002 – 2011; (iv) Làm rõ các nhân tố nhân tố tác động tích cực và các nhân tố tác động tiêu cực, xác định mức độ tác động của từng nhân tố tới hiệu quả hoạt động của Agribank dựa trên cơ sở mô hình định lượng; (v) Đề xuất các giải pháp phát huy các nhân tố tích cực, hạn chế các nhân tố tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của Agribank so với các ngân hàng khác....
read more
Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng để nghiên cứu vì sao một bộ phận các doanh nghiệp ít sử dụng nợ trong cấu trúc, đồng thời cũng kiểm định lại các nguyên nhân vì sao dẫn đến hiện tượng ít vay nợ.Từ đó, tìm hiểu các yếu tố vĩ mô tác động lên chính sách hạn chế nợ của doanh nghiệp như thế nào? Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp...
read more
Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Tóm tắt: Đề tài này là một nghiên cứu trường hợp về hành vi lợi nhuận của việc phát hành ra công chúng lần đầu sau bong bóng dotcom. Lợi nhuận bất thường tích lũy được sử dụng để đo hiệu quả của các chỉ số thị trường. Các kết quả này cho thấy rằng thị trường phản ánh một cách chính xác giá IPO trong thời gian dài do đó ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả. Hơn nữa, giá trị trọng số CAR cho thấy các đợt IPO lớn có nhiều khả năng thực hiện đợt IPO nhỏ hơn, tuy nhiên trong khoảng thời gian dài thì một mô hình không thể dự đoán được. Nghiên cứu cho thấy Float và lợi nhuận thị trường trước đó là các biến quan trọng đối với lợi nhuận ngắn hạn. Về lâu về dài, các biến quan trọng đã được tìm thấy là thị trường niêm yết và tỷ lệ của khối lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày đầu tiên trên số cổ phần chào bán. ...
read more
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở đó tập trung phân tích thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu.Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang đặt ra....
read more
Hide Buttons