Tin mới
Kiểm định khác
Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba trường hợp sau: (1) quyết định đúng được thực hiện (nghĩa là chấp nhận giả thuyết đúng và bác bỏ giả thuyết sai), (2) giả thuyết đúng bị bác bỏ, (3) giả thuyết sai được chấp nhận....
read more
Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay không (luanhay.vn) ...
read more
Hide Buttons