Kiểm định khác (4 Bài viết)
Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Biến đổi mô hình chưa phù hợp thành phù hợp

Việc điều chỉnh hay biến đổi một mô hình không phù hợp thành một mô hình phù hợp có phải luôn là mục tiêu cần hướng tới. Ở đây, có sự tranh luận giữa nhóm thiên về kiểm định lý thuyết và nhóm theo đuổi một sự phù hợp tốt. Mong muốn để đạt được một sự phù hợp tốt có thể sẽ không đạt được sự thỏa hiệp với lý thuyết cần kiểm định. Vì vậy, trong thực tế nỗ lực gia tăng độ phù hợp của mô hình có thể dẫn đến nhiều hệ lụy xấu trong việc mô tả mô hình....
read more
Giải thích ma trận nhân tố

Giải thích ma trận nhân tố

Nhiệm vụ giải thích ma trận tải nhân tố để xác định cấu trúc giữa các biến có thể thoạt nhìn có vẻ là quá phức tạp. Ví dụ, một phân tích nhân tố đơn giản với 15 biến và 4 nhân tố được trích thì có tới 15*4 = 60 giá trị hệ số tải. Sử dụng các tiêu chuẩn giải thích ở phần trước, các nhà nghiên cứu sẽ tìm thấy những biến là riêng biệt cho mỗi nhân tố và tìm kiếm những khái niệm nền tảng hoặc đánh giá ý nghĩa thực tiễn của các giả thuyết nghiên cứu. Vì vậy, việc giải thích các mối quan hệ tương hỗ phức tạp thể hiện trong ma trận nhân tố đòi hỏi áp dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn đánh giá. Bài viết sau sẽ trình bày quy trình năm bước để giải thích ma trận nhân tố theo Hair và cộng sự (2014, tr.116) ...
read more
Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba trường hợp sau: (1) quyết định đúng được thực hiện (nghĩa là chấp nhận giả thuyết đúng và bác bỏ giả thuyết sai), (2) giả thuyết đúng bị bác bỏ, (3) giả thuyết sai được chấp nhận....
read more
Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque bera

Kiểm định Jarque-Bera là một loại kiểm định xem thử dữ liệu có đạt quy luật phân phối chuẩn hay không...
read more
Hide Buttons