Phân tích vĩ mô (25 Bài viết)
Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Tính hợp lí của phân tích nhân tố

Xác định tính hợp lý của phân tích nhân tố là bước thứ 6 trong quy trình 7 bước giải thích ma trận nhân tố. Tính hợp lí của phân tích nhân tố liên quan đến việc đánh giá mức độ tổng quát hóa của các kết quả với tổng thể và ảnh hưởng tiềm ẩn của các quan sát riêng rẽ lên các kết quả chung. ...
read more
Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Đầu tư phát triển Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương - thực trạng và giải pháp

Tóm tắt: Đầu tư phát triển KCN trong thời gian qua tại nước ta đã mang lại những lợi ích đáng kể cho nền kinh tế như: góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, đồng bộ cơ sở hạ tầng nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tiếp cận trình độ quản lý của các nước tiên tiến, đẩy nhanh tốc độ hòa nhập với kinh tế thế giới. Bởi vậy, thu hút vốn đầu tư vào các KCN sẽ là vấn đề trọng tâm cần được nghiên cứu, tìm hướng đi hợp lý trong thời gian tới. Muốn làm được này, các KCN cần phải được đầu tư phát triển một cách đồng bộ và bền vững. Bình Dương là một trong những tỉnh của cả nước có tốc độ phát triển các KCN khá nhanh. ...
read more
Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá

Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá

Tóm tắt: Nghiên cứu đã phân tích tác động của giá vàng và tỷ giá đến các yếu tố vĩ mô và các đối tượng tham gia thị trường vàng trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chỉ ra các tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá khi thực hiện chính sách đấu thầu vàng miếng. Trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp với các nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả khi áp dụng chính sách đầu thầu vàng miếng của NHNN để giảm tương tác xấu giữa giá vàng và tỷ giá....
read more
Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Quản lý nhà nước đối với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của DSTNTG VHL trong giai đoạn hiện nay của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đề tài đưa ra các đánh giá, nhận xét chung nhất về mặt được, mặt hạn chế của công tác quản lý nhà nước hiện nay đối với VHL. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực trạng đó, luận văn cũng đưa ra những đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với VHL, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ DSTNTG VHL. Cụ thể: (1) Thông qua việc nghiên cứu trên góc độ lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL, luận văn không nằm ngoài mục đích hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL. Qua đó, giúp mọi người có cách nhìn toàn diện, cụ thể hơn về các quy định quản lý Nhà nước đối với DSTNTG này. (2) Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL (3) Đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước đối với DSTNTG VHL trong thời gian tới, đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn vẹn của VHL. ...
read more
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ Phần Sông Đà Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng. Đồng thời, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trong thời gian qua. Qua đó, chỉ ra được mặt mạnh, mặt yếu, những thành quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội....
read more
Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Tóm tắt: Đề tài hướng tới 4 mục tiêu cụ thể như sau: (1) Đánh giá thực trạng ứng dụng NNCNC trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt; (2) Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc ứng dụng NNCNC tại Đà Lạt; (3) Phân tích khả năng mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC trong sản xuất nông nghiệp của hộ dân tại thành phố Đà Lạt; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC tại Đà Lạt....
read more
Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II làm cơ sở để đánh giá được thực trạng về triển khai thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả để thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II ở Vĩnh Phúc thời gian tiếp theo. ...
read more
Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Tóm tắt: Đề tài này là một nghiên cứu trường hợp về hành vi lợi nhuận của việc phát hành ra công chúng lần đầu sau bong bóng dotcom. Lợi nhuận bất thường tích lũy được sử dụng để đo hiệu quả của các chỉ số thị trường. Các kết quả này cho thấy rằng thị trường phản ánh một cách chính xác giá IPO trong thời gian dài do đó ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả. Hơn nữa, giá trị trọng số CAR cho thấy các đợt IPO lớn có nhiều khả năng thực hiện đợt IPO nhỏ hơn, tuy nhiên trong khoảng thời gian dài thì một mô hình không thể dự đoán được. Nghiên cứu cho thấy Float và lợi nhuận thị trường trước đó là các biến quan trọng đối với lợi nhuận ngắn hạn. Về lâu về dài, các biến quan trọng đã được tìm thấy là thị trường niêm yết và tỷ lệ của khối lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày đầu tiên trên số cổ phần chào bán. ...
read more
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở đó tập trung phân tích thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu.Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang đặt ra....
read more
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lại các lý luận về chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính và ứng dụng mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ của Parasunaman và các cộng sự trên cơ sở kế thừa có phê phán. Đồng thời, bổ sung các nhân tố mới vào mô hình nghiên cứu cho phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu về nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính. Trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã nghiên cứu, tác giả tập trung: (1) xem xét các diễn biến chung về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính từ năm 2009 – đến quý 2 2013; (2) Phân tích thực trạng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Quận 2 từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013, bao gồm cả những kết quả đạt được và những khó khăn còn tồn tại; (3) Đề tài cũng xem xét thực trạng chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính của các cơ quan hành chính tại Quận 2 hiện nay được người dân đánh giá như thế nào; (4) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh. ...
read more
Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tại cục Hải quan Hải Phòng

Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tại cục Hải quan Hải Phòng

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các lý luận về các lý thuyết chung về quản trị rủi ro kết hợp với lý thuyết về quản trị thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị rủi ro và vai trò của thông tin trong quản trị rủi ro và thông quan xuất nhập khẩu. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá mức độ tác động của nhóm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của hệ thống thông tin hiện tại cho việc thông quan hoạt động xuất nhập khẩu tại cục Hải quan Hải Phòng. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế các rủi ro của hệ thống thông tin hiện tại cho việc thông quan hoạt động xuất nhập khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu quả quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro. ...
read more
Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại các lý luận trước đây về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Đồng thời tổng hợp một cách có phê phán các công trình nghiên cứu trước đây về lĩnh vực này theo các tác động tích cực, tiêu cực, trung tính của mối quan hệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát; các ngưỡng lạm phát trên quan điểm định lượng và từ đó có được các nhìn nhận đúng đắn và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị góp phần nào đó cho việc điều hành chính sách của nhà nước...
read more
Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vấn đề hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN và phân tích thực trạng tình hình hội nhập của vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN giai đoạn 2009 – 2012. Từ đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản để vận tải biển Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực....
read more
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý để nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung và trong công tác quản lý phát hành báo điện tử. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân, chỉ ra nhưng hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó xây dựng quan điểm mục tiêu và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân....
read more
Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại giai đoạn 1999 - 2012

Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại giai đoạn 1999 - 2012

Nghiên cứu những tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại bằng phân tích đồng liên hết Johansen và mô hình hồi quy hiệu chỉnh sai số (ECM) nhằm đưa ra các đánh giá và dự báo diễn biến trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, tập hợp có phê phán một cách hệ thống các công trình nghiên cứu có liên quan và đưa ra các khuyến nghị về điều hành tỷ giá cho NHNN và dự báo các tác động mang tính qua lại của tỷ giá, cán cân thương mại trong thời kỳ mới....
read more
Giới thiệu mô hình lực hấp dẫn – Gravity model và mối quan hệ FDI GDP

Giới thiệu mô hình lực hấp dẫn – Gravity model và mối quan hệ FDI GDP

Mô hình lực hấp dẫn xuất hiện từ những năm 1950, lý thuyết trọng trường trong thương mại quốc tế. Theo Anderson (1979), "mô hình lực hấp dẫn đã giải thích thành công nhất quan hệ thương mại giữa các nước". Trên thực tế, nhiều nhà kinh tế đã cố gắng phát triển mô hình trọng trường theo nhiều phương pháp, như thêm các biến giải thích, hay giảm bớt các ràng buộc của mô hình. Trong nghiên cứu này, chúng ta nghiên cứu mô hình trọng trường truyền thống và mô hình trọng trường mở rộng với vốn đầu tư trực tiếp FDI từ nước ngoài....
read more
Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Hầu hết các DNNVV còn gặp khá nhiều trở ngại trong quá trình phát triển do trình độ khoa học công nghệ thấp, thiếu vốn, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do sự phát triển của phần lớn các doanh nghiệp cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước, vì thế chưa phát huy hết tiềm năng của mình, bên cạnh đó, cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động DNNVV của Nhà nước vẫn còn rất nhiều mặt bất cập...
read more
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất, tới thị trường bất động sản

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất, tới thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản là nơi lưu giữ một nguồn vốn cực lớn của nền kinh tế, thông thường tổng giá trị bất động sản chiếm khoảng 40% của cải của một quốc gia (Viện Kinh tế Xây dựng, 2012). Bản thân thị trường này lại có mối liên thông mật thiết với nhiều thị trường khác như thị trường vật liệu xây dựng, thị trường điện gia dụng, thị trường gỗ nội thất, thị trường vốn... Do đó, sự phát triển nóng lạnh của thị trường bất động sản có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề của nền kinh tế. Do những đặc trưng như sự khan hiếm về đất đai, tính không song trùng và sự bất đối xứng thông tin trên thị trường nên bất động sản thường dễ trở thành đối tượng để đầu cơ, và dẫn tới các biến động về giá; vì thế việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới biến động giá bất động sản có ý nghĩa rất lớn. ...
read more
Đầu tư FDI của Đài Loan vào Việt Nam

Đầu tư FDI của Đài Loan vào Việt Nam

Kể từ khi có dự án đầu tư đầu tiên tại Việt Nam, Đài Loan đã liên tục tăng số dự án và lượng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay các nhà đầu tư Đài Loan đã có mặt trên 57/64 tỉnh, thành phố của Việt Nam với số dự án đứng đầu và đứng thứ hai về lượng vốn đầu tư (sau Singapore) trong các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút nguồn vốn FDI nói chung và FDI từ Đài Loan nói riêng....
read more
Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Tỷ giá và cán cân thương mại, chạy stata, eview

Trên thực tế đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề tỷ giá tác động đến cán cân thương mại; đã có nhiều kết luận được thừa nhận như: Hiệu ứng đường cong chữ J phản ánh mối liên hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; điều kiện Marshall – Lerner, đồng thời cũng có khá nhiều quan điểm đối lập nhau trong nghiên cứu......
read more
Hide Buttons