Tài chính doanh nghiệp (11 Bài viết)
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống lại các nghiên cứutrước đây về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp một cách có kế thừa và phê phán; đặc biệt là các nhân tố về đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết về chính sách cổ tức, đặc biệt là nghiên cứu của Dr. Seyed Abbas Hashemi và Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012)vào nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán tiền mặt và quy mô doanh nghiệp đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2008 – 2012. Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị về việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp theo hướng cân bằng giữa lợi ích cổ đông và tăng trưởng trong dài hạn của doanh nghiệp....
read more
Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng để nghiên cứu vì sao một bộ phận các doanh nghiệp ít sử dụng nợ trong cấu trúc, đồng thời cũng kiểm định lại các nguyên nhân vì sao dẫn đến hiện tượng ít vay nợ.Từ đó, tìm hiểu các yếu tố vĩ mô tác động lên chính sách hạn chế nợ của doanh nghiệp như thế nào? Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp...
read more
Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyêt cấu trúc vốn và các nghiên cứu liên quan về vấn đề cấu trúc vốn. Trên cơ sở hệ thống lý luận về cấu trúc vốn tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến cấu trúc vốn của các DN ngành thép.Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành thép trong giai đoạn hiện nay....
read more
Tác động của market timing tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Tác động của market timing tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Lý thuyết thời điểm thị trường cho rằng, nhà quản trị tận dụng lợi thế về thông tin nội bộ doanh nghiệp, dựa trên sai lệch giá thị trường so với giá trị thực của cổ phần, sẽ tiến hành điều chỉnh thời điểm phát hành vốn cổ phần. Từ đó, các nỗ lực điều chỉnh thời điểm phát hành chứng khoán trong quá khứ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc vốn hiện tại. Và vì thế lý thuyết thời điểm thị trường vẫn còn nguyên “sức nóng” và tiếp tục thu hút các nhà nghiên cứu tìm hiểu và phát triển nó về mặt lý luận....
read more
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vốn (wacc) của doanh nghiệp

Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vốn (wacc) của doanh nghiệp

Chi phí vốn có ý nghĩa quan trọng trong đến việc đưa ra quyết định đầu tư đối với doanh nghiệp cũng như đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu và các học giả quan tâm. Đã có khá nhiều nghiên cứu đã chạm đến vấn đề về chi phí vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vốn có giá trị sử dụng như: Modigliani và Miller (1958), Kraus và Litzenberger (1973), Wanyonyi (2010), Shafizal Bin Shafaai and Mansur Masih (2013), Estrada (2000), Harvey (1995), Sullivan (1978), Sharp (1990), Nemanja Stanišić, Nikola Stefanović và Tijana Radojević (2016), Berlin và Loeys (1988), Fama (1985), Myers và Majluf (1984), Manohar Singh và Ali Nejadmalayeri (2003), Sullivan (1978), Sagalla (2003) ...
read more
Mô hình và kết quả nghiên cứu: Sự phát triển thể chế, quyền sở hữu nhà nước và việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp Việt Nam

Mô hình và kết quả nghiên cứu: Sự phát triển thể chế, quyền sở hữu nhà nước và việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp Việt Nam

Bài nghiên cứu này cho thấy các doanh nghiệp ở các tỉnh có thể chế phát triển hơn (non _state- control firms) sẽ nắm giữ nguồn quỹ tiền mặt cao hơn các doanh nghiệp đặt tại các tỉnh có thể chế kém phát triển hơn ( State – control firms). Ngoài ra bài nghiên cứu còn cho thấy sự tác động của việc phát triển thể chế lên dòng tiền dần bị suy giảm đối với các doanh nghiệp có sự kết nối về mặt chính trị hay các doanh nghiệp nhà nước. Do đó, nó cho thấy một kênh quan trọng qua đó các doanh nghiệp ngoài nhà nước có thể kiểm soát việc giảm thiểu các mối đe dọa khai thác chính trị....
read more
Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Hầu hết các nghiên cứu đều đã giả định rằng có tồn tại một mức tiền mặt mục tiêu và các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh việc nắm giữ tiền mặt theo mục tiêu đó; tuy nhiên việc giả định này lại thiếu đi bằng chứng thực nghiệm để củng cố độ tin cậy của lập luận. ...
read more
Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng trên 3 góc độ hiệu quả hoạt động, hiệu quả dòng tiền, hiệu quả đòn bẩy tài chính và đưa ra biện pháp nhằm tối ưu hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. ...
read more
Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Bài viết đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhận tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp vào xây dựng mô hình phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng – tác động tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua...
read more
Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Cho đến nay vẫn còn rất nhiều nghiên cứu về vấn đề bất cân xứng thông tin và mối quan hệ với chính sách cổ tức, nhiều luận điểm đã được tiếp tục đưa ra phù hợp với diễn biến của từng thời kỳ của nền kinh tế và tiếp tục được tranh luận....
read more
Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Từ năm 2009 cho đến nay vấn đề cổ tức bắt đầu được các công ty niêm yết công bố và thực hiện đều đặn với tần suất và tỷ lệ tăng dần; các nhà đầu tư cũng quan tâm tới cổ tức nhiều hơn. Từ những vấn đề tranh cãi về mặt lý luận; cũng như hiện tượng thực tiễn đó bài viết được hình thành nhằm lý giải các yếu tố quyết định vấn đề cổ tức của doanh nghiệp....
read more
Hide Buttons