5 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Nắm giữ tiền mặt và giá trị doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Hầu hết các nghiên cứu đều đã giả định rằng có tồn tại một mức tiền mặt mục tiêu và các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh việc nắm giữ tiền mặt theo mục tiêu đó; tuy nhiên việc giả định này lại thiếu đi bằng chứng thực nghiệm để củng cố độ tin cậy của lập luận. ...
read more
Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp_Chạy spss, eview, stata

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng trên 3 góc độ hiệu quả hoạt động, hiệu quả dòng tiền, hiệu quả đòn bẩy tài chính và đưa ra biện pháp nhằm tối ưu hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. ...
read more
Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Bài viết đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhận tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp vào xây dựng mô hình phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng – tác động tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua...
read more
Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức, Chạy eview, stata

Cho đến nay vẫn còn rất nhiều nghiên cứu về vấn đề bất cân xứng thông tin và mối quan hệ với chính sách cổ tức, nhiều luận điểm đã được tiếp tục đưa ra phù hợp với diễn biến của từng thời kỳ của nền kinh tế và tiếp tục được tranh luận....
read more
Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Chính sách cổ tức , chạy eview, stata

Từ năm 2009 cho đến nay vấn đề cổ tức bắt đầu được các công ty niêm yết công bố và thực hiện đều đặn với tần suất và tỷ lệ tăng dần; các nhà đầu tư cũng quan tâm tới cổ tức nhiều hơn. Từ những vấn đề tranh cãi về mặt lý luận; cũng như hiện tượng thực tiễn đó bài viết được hình thành nhằm lý giải các yếu tố quyết định vấn đề cổ tức của doanh nghiệp....
read more
Hide Buttons