Nhân sự (16 Bài viết)
Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng  công thương chi nhánh Quảng Ngãi

Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ngãi

Tóm tắt: Đề tài “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Ngân hàng Quảng Ngãi ” tác giả đã: Hệ thống hóa được các lý luận về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó góp phần kế thừa và phát triển tiếp tục các lý luận đó trong thời kỳ mới; Đưa ra các kết luận về hiện trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Ngân hàng Quảng Ngãi. Từ đó đề xuất các kiến giải, nhìn nhận sâu sắc về ngành tuyển dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và đóng góp các kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tuyển dụng, năng cao quản trị nhân lực nguồn nhân lực và hội nhập của ngành ngân hàng....
read more
Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và khái quát những vấn đề cơ bản về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó phân tích những vấn đề cơ bản của quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói riêng. Từ đó, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại của Nhà trường...
read more
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ viên chức tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sơn La” đã: (1) Hệ thống hóa các lý luận, học thuyết về tạo động lực làm việc cho người lao động; tổng hợp có phê phán các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài;(2) Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xem xét các chính sách tạo động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La trong giai đoạn vừa qua; (3) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La;(4) Tìm kiếm cách phương thức, giải pháp, sáng kiến gia tăng, nâng cao động lực, tâm huyết, năng suất cho cán bộ viên chức TTKĐCLXD Sơn La....
read more
Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nhân sự và sự gắn kết người lao động làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn thực trạng gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 để xác định các yếu tố làm tăng sự gắn kết với các yếu tố làm giảm sự gắn kết hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhân sự nhằm tăng cường sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678...
read more
Hoàn thiện công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực Công ty CP tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực Công ty CP tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc

Tóm tắt: Nghiên cức đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực để tìm mô hình phù hợp với điều kiện của Công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực tại công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc để xác định các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực tại Công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc...
read more
Giải pháp tạo động lực cho lao động tại tập đoàn Hoàng Phát - Vissai

Giải pháp tạo động lực cho lao động tại tập đoàn Hoàng Phát - Vissai

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chính sách đãi ngộ nhân sự và tạo động lực cho lao động làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn thực trạng tạo động lực cho lao động tại The vissai group. Trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực cho lao động tại trụ sở chính The Vissai group ở Ninh Bình để xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân các điểm yếu. Từ đó, đề xuất các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại The Vissai group....
read more
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các lý luận và các nghiên cứu trước đây về tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tới sự gắn kết nhân viên với tổ chức. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung nghiên cứu thực tiễn quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Từ đó, đo lường tác động của các nhóm các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết nhân viên và doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp quản trị nhân lực nâng cao sự gắn kết nhân viên với doanh nghiệp....
read more
Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Tóm tắt: Nghiên cứu đã Hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các học thuyết, công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực tạo động lực làm việc cho người lao động. Tác giả đã tập trung nghiên cứu, đo lường tác động của các nhóm yếu tố đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại POS và đưa ra các nhóm giải pháp tạo động lực cho người lao động tại POS. ...
read more
Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh

Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh

Tóm tắt: Nghiên cứu đã phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) công chức theo vị trí chức danh. Đánh giá đúng thực trạng ĐT, BD công chức hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm chuẩn hóa năng lực thực thi công vụ của công chức theo vị trí chức danh....
read more
Quản trị đa dạng nguồn nhân lực - Vấn đề lý luận cần tiếp tục được đặt ra

Quản trị đa dạng nguồn nhân lực - Vấn đề lý luận cần tiếp tục được đặt ra

Đã có rất nhiều nghiên cứu đã tập trung vào sự đa dạng trong lực lượng lao động. Mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu về vấn đề này; tuy nhiên lại vẫn chưa có được các kết luận mang tính thống nhất về chủ đề này về mặt học thuật. Do đó, việc xem xét từng khía cạnh của đa dạng trong các nghiên cứu và từ đó mô tả và tìm ra điểm chung của các nghiên cứu đó, giúp cho người đọc có được cách tiếp cận dễ dàng hơn là mục tiêu cần hướng tới. ...
read more
Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Giải pháp quản trị nhân sự gia tăng sự gắn kết, Bảng hỏi khảo sát, spss

Tạo sự gắn kết đó dường như là tác nhân kích thích quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào, lĩnh vực nào. Sự gắn kết trực tiếp được tạo ra từ lợi ích chính là việc thoả mãn những nhu cầu. Việc không ngừng nâng cao, hoàn thiện, cải tiến công tác sự gắn kết người lao động là yêu cầu luôn được đặt ra với các nhà quản lý....
read more
Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Phong cách lãnh đạo và lòng trung thành, nghiên cứu hành vi, spss

Có được những nhân viên làm việc tốt đã khó nhưng làm thế nào để có được lòng trung thành của nhân viên còn khó hơn gấp nhiều lần. Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt về nguồn nhân lực thì vấn đề làm thế nào để nhân viên trung thành với Công ty càng trở nên cấp bách đối với các nhà lãnh đạo. ...
read more
Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Quản trị nguồn nhân lực Sao Phương Bắc, bảng hỏi, spss

Một trong các định hướng lớn của ban lãnh đạo doanh nghiệp là cần phải xem xét lại vấn đề quản trị nguồn nhân lực, vì suy cho cùng đây là yếu tố tiên quyết của thành công ...
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Đề tài nghiên cứu tập trung vào xem xét công tác tuyển dụng của Thanh Hóa và tiến hành xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 3 nhân tố ảnh hưởng mạnh tới công tác tuyển dụng và cần được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng...
read more
Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Tạo động lực cho người lao động tại Việt Dũng, bảng hỏi, spss

Việc tìm cách tạo động lực cho cán bộ công nhân viên nhằm vượt qua khó khăn, mang lại các hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo Công ty....
read more
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết người lao động với tổ chức, bảng hỏi, spss

Trong gần 20 năm qua, mức độ tác động của các thực tiễn quản trị nguồn nhân lực lên sự gắn kết của nhân viên là đề tài được nghiên cứu bởi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng như Kramer (1994), Konzes và Posener (1997) và Meyer & Allen (1990); Jeffrey Pfeffer (1998 ) cũng nghiên cứu về 07 thực tiễn cho một tổ chức thành công cho một tổ chức thành công, Becker và Gerhart (1996) so sánh những kết hợp khác nhau giữa các thực tiễn ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực…...
read more
Hide Buttons