Wednesday , January 09 2019
Tin mới
Nghiên cứu
(124 Bài viết)
Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Phân tích khả năng mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt

Tóm tắt: Đề tài hướng tới 4 mục tiêu cụ thể như sau: (1) Đánh giá thực trạng ứng dụng NNCNC trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt; (2) Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của việc ứng dụng NNCNC tại Đà Lạt; (3) Phân tích khả năng mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC trong sản xuất nông nghiệp của hộ dân tại thành phố Đà Lạt; (4) Đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích mở rộng ứng dụng mô hình NNCNC tại Đà Lạt....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 3G cho công ty TNHH Thiêt bị Viễn thông ANSV giai đoạn 2013 - 2017

Tóm tắt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Viễn Thông ANSV, tên giao dịch trong tiếng Anh: Advanced Network Systems Vietnam, tên viết tắt ANSV (sau đây gọi là ANSV) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn Thông, Công nghệ thông tin. Tuy nhiên nhưng sản phẩm thế mạnh của Công ty trong những năm gần đây đã bước vào giai đoạn cuối của "vòng đời công nghệ", thị trường không có nhu cầu nhiều về dòng sản phẩm này. Doanh thu của công ty trong năm 2010, 2011, 2012 có chiều hướng suy giảm 25% mỗi năm chính vì thế cần tiên hành xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để phát triển sản phẩm...
read more
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing Mix tại Công ty TNHH Thép VSC-POSCO

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản của vấn đề tổn thất điện năng và vai trò của nó trong kinh doanh ngành điện và phân tích tình hình thực tế tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và nguyên nhân của chúng. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ...
read more
Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển DNNVV và phân tích thực trạng phát triển DNNVV trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. ...
read more
Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Một số giải pháp thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II trên địa bàn Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II làm cơ sở để đánh giá được thực trạng về triển khai thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hiệu quả để thực hiện dự án năng lượng điện nông thôn II ở Vĩnh Phúc thời gian tiếp theo. ...
read more
Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Các giải pháp quản trị nhân sự nhằm gia tăng sự gắn kết của người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản trị nhân sự và sự gắn kết người lao động làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn thực trạng gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 để xác định các yếu tố làm tăng sự gắn kết với các yếu tố làm giảm sự gắn kết hiện nay. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhân sự nhằm tăng cường sự gắn kết người lao động tại Công ty CP xây dựng và chuyển giao công nghệ 678...
read more
Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở  giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2008 – 2011, tác giả đã: (1) Xem xét lại các nghiên cứu và ứng dụng của các nhà nghiên cứu, tổ chức trên thế giới trong việc phát hiện, đánh giá, vận dụng các lý luận về các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp. (2) Xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết đó, đặc biệt là nghiên cứu của giáo sư I M Pandey (2001) vào phân tích chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), (3) Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị cho việc tối ưu trong việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ....
read more
Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển Cửa Lò

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã phân tích làm rõ nhưng vấn đề cơ bản lý luận về thương hiệu, giá trị của thương hiệu và phân tích đánh giá thực trạng của biển Cửa Lò từ 2008 đến nay; chỉ rõ những lợi thế và tìm ra những khó khăn, bất cập hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp, chính sách cần thiết xây dựng hoàn thiện thương hiệu biển Cửa Lò trong ngắn hạn và những chiến lược phát triển thương hiệu trong dài hạn....
read more
Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Tóm tắt:Việc lãi suất giảm liên tục trong thời gian vừa qua nằm trong lộ trình giảm lãi suất năm 2012 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2013, đã được Thống đốc NHNN định hướng điều hành ngay từ đầu năm 2012. Từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2013, NHNN đã 6 lần điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay và đều là hạ trần lãi suất . Việc lãi suất hạ liên tục đã gây ra những tác động nhất định đến tâm lý người gửi tiền, theo khảo sát sơ bộ của bộ phận giao dịch Agribank (2013) đa phần người gửi tiền tại Agribank sau khi nhận được tin hạ lãi suất đều rất băn khoăn để tìm kênh đầu tư mới sinh lời tốt hơn. Người gửi tiền cho rằng với khoản tiền của họ, nếu gửi tiết kiệm ngân hàng thì một năm sau sẽ không bằng được giá trị như bây giờ. Vì thế, họ dự định rút một phần ra đầu tư các lĩnh vực khác như mua vàng, USD hoặc cho người quen vay với lãi suất cao hơn… Chính vì vậy mà việc xem xét, phân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank là điều hết sức cần thiết....
read more
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tóm tắt: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank ) tác giả đã tiến hành: (i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động của NHTM, hiệu quả hoạt động của NHTM và mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM; (ii) Tính toán và phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của Agribank; (iii) Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Agribank giai đoạn 2002 – 2011; (iv) Làm rõ các nhân tố nhân tố tác động tích cực và các nhân tố tác động tiêu cực, xác định mức độ tác động của từng nhân tố tới hiệu quả hoạt động của Agribank dựa trên cơ sở mô hình định lượng; (v) Đề xuất các giải pháp phát huy các nhân tố tích cực, hạn chế các nhân tố tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh của Agribank so với các ngân hàng khác....
read more
Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Phân tích thực nghiệm về các doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy ở Việt Nam

Tóm tắt: Đề tài đã sử dụng Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng để nghiên cứu vì sao một bộ phận các doanh nghiệp ít sử dụng nợ trong cấu trúc, đồng thời cũng kiểm định lại các nguyên nhân vì sao dẫn đến hiện tượng ít vay nợ.Từ đó, tìm hiểu các yếu tố vĩ mô tác động lên chính sách hạn chế nợ của doanh nghiệp như thế nào? Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp...
read more
Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Lợi nhuận bất thường của IPO và các nhân tố ảnh hưởng

Tóm tắt: Đề tài này là một nghiên cứu trường hợp về hành vi lợi nhuận của việc phát hành ra công chúng lần đầu sau bong bóng dotcom. Lợi nhuận bất thường tích lũy được sử dụng để đo hiệu quả của các chỉ số thị trường. Các kết quả này cho thấy rằng thị trường phản ánh một cách chính xác giá IPO trong thời gian dài do đó ủng hộ giả thuyết thị trường hiệu quả. Hơn nữa, giá trị trọng số CAR cho thấy các đợt IPO lớn có nhiều khả năng thực hiện đợt IPO nhỏ hơn, tuy nhiên trong khoảng thời gian dài thì một mô hình không thể dự đoán được. Nghiên cứu cho thấy Float và lợi nhuận thị trường trước đó là các biến quan trọng đối với lợi nhuận ngắn hạn. Về lâu về dài, các biến quan trọng đã được tìm thấy là thị trường niêm yết và tỷ lệ của khối lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày đầu tiên trên số cổ phần chào bán. ...
read more
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước Lai Châu

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở đó tập trung phân tích thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu.Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Lai Châu gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang đặt ra....
read more
Hoàn thiện công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực Công ty CP tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực Công ty CP tư vấn xây dựng Điện lực Miền Bắc

Tóm tắt: Nghiên cức đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực để tìm mô hình phù hợp với điều kiện của Công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực tại công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc để xác định các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực tại Công ty CP TV Xây Dựng Điện Lực Miền Bắc...
read more
Giải pháp tạo động lực cho lao động tại tập đoàn Hoàng Phát - Vissai

Giải pháp tạo động lực cho lao động tại tập đoàn Hoàng Phát - Vissai

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chính sách đãi ngộ nhân sự và tạo động lực cho lao động làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn thực trạng tạo động lực cho lao động tại The vissai group. Trên cơ sở đó phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực cho lao động tại trụ sở chính The Vissai group ở Ninh Bình để xác định điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân các điểm yếu. Từ đó, đề xuất các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại The Vissai group....
read more
Định vị thương hiệu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

Định vị thương hiệu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa hệ thống lý luận về định vị thương hiệu sản phẩm. Từ đó, tập trung phân tích những yếu tố tác động đến quá trình định vị thương hiệu sản phẩm. Trên cơ sở đó phân tích thực trạng định vị thương hiệu du lịch biển Khánh Hòa để tìm ra những yếu tố quan trọng với khách du lịch nằm gần nhân tố chính cần định vị. Để từ đó : (1) Giúp Tỉnh Khánh Hòa nhận diện vị trí của thương hiệu mình trong nhận thức của du khách và những đặc tính nổi bật khác biệt về du lịch biển đảo của Tỉnh nhà so với các Tỉnh khác; (2) Giúp Tỉnh xây dựng các yếu tố nền móng và truyền thông về thương hiệu Du lịch biển đảo một cách đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông : quảng cáo, tài trợ….; (3) Giúp Tỉnh Khánh Hòa nhận thấy được vị thế hiện tại của mình để từ đó định hướng chiến lược phát triển hợp lý trong tương lai. ...
read more
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á của Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á của Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về phát triển thương hiệu và tập trung nghiên cứu, đo lường các nhân tố tác động đến sự phát triển thương hiệu Liên Á giai đoạn từ 2010 đến nay. Trên cở sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty TNHH TM-SX Nệm Mousse Liên Á thời gian tới....
read more
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa lại các lý luận về chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính và ứng dụng mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ của Parasunaman và các cộng sự trên cơ sở kế thừa có phê phán. Đồng thời, bổ sung các nhân tố mới vào mô hình nghiên cứu cho phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu về nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính. Trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã nghiên cứu, tác giả tập trung: (1) xem xét các diễn biến chung về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính từ năm 2009 – đến quý 2 2013; (2) Phân tích thực trạng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Quận 2 từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013, bao gồm cả những kết quả đạt được và những khó khăn còn tồn tại; (3) Đề tài cũng xem xét thực trạng chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính của các cơ quan hành chính tại Quận 2 hiện nay được người dân đánh giá như thế nào; (4) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tại Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh. ...
read more
Phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long

Phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long

Tóm tắt: Nghiên cứu đa Hệ thống hóa các lý luận về lĩnh vực các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của hộ gia đình, cá nhân, khách hàng. Đồng thời, phân tích các yếu tố tác động đến tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long làm cơ sở để Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố từ phía ngân hàng và từ phía hộ gia đình ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm vào BIDV Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân....
read more
Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada cho Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh của VCE và xu hướng diễn biến của nền kinh tế trong và ngoài nước; của ngành tư vấn đầu tư và xây dựng sẽ ra sao trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường tư vấn Canada thích ứng với xu hướng mới của môi trường kinh doanh, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai chiến lược đó nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho VCE....
read more
Hide Buttons