1 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Giới thiệu về VECM

Giới thiệu về VECM

Khi hồi quy mô hình với các biến là chuỗi thời gian thì yêu cầu đặt ra là các chuỗi này phải dừng. Trong trường hợp chuỗi chưa dừng thì ta phải lấy sai phân của chúng cho đến khi có được chuỗi dừng...
read more
Hide Buttons
Sửa chữa máy tính tại nhà tận nơi tại Bình Dương