Tuesday , January 15 2019
Tin mới
Nghiên cứu
(124 Bài viết)
Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về cơ cấu vốn từ đó nhận diện các nhân tố có khả năng tác động tới cơ cấu vốn của các đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đề xuất các giải pháp xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hiện nay....
read more
Chiến lược kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Chiến lược kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống một cách toàn diện về cơ sở lý luận kinh doanh bất động sản và tập trung phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần sông Đà 7 (SD7) để nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của SD7. Từ đó, giúp cho các nhà quản trị của công ty có cái nhìn tổng thể về chiến lược phát triển của công ty, đồng thời củng cố nguồn lực, xây dựng qui hoạch chiến lược kinh doanh dài hạn và kế hoạch hàng năm....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020

Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020

Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Phát giai đoạn 2013 – 2020” tác giả đã: (1) Lựa chọn các lý thuyết và mô hình về chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình của ngành bất động sản và CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (2) Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài để từ đó nhận diện ra các cơ hội và thách thức đối với ngành bất động sản và CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (3) Phân tích môi trường nội bộ để nhận biết được các điểm mạnh, điểm yếu của CTCP đầu tư Vĩnh Phát. (4) Đề xuất các phương án chiến lược và đề xuất tổ chức thực hiện phương án chiến lược tối ưu cho CTCP đầu tư Vĩnh Phát trong giai đoạn 2013 – 2020....
read more
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018

Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tập đoàn HiPT giai đoạn 2013 -2018” đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược; Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức cho Công ty; Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ. Qua đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu trong để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đề xuất chiến lược kinh doanh cho HIPT trong giai đoạn 2013-2018...
read more
Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tóm tắt: Nghiên cứu đã tổng hợp các lý luận về bất cân xứng thông tin và chính sách cổ tức làm cơ sở để nghiên cứu những ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng đối với chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và xác định một số yếu tố tài chính khác có ảnh hưởng tới chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị mang tính định hướng cho các thành viên thị trường, các nhà đầu tư, các nhà quản lý trong bối cảnh hiện tại của thị trường chứng khoán....
read more
Phát triển kinh doanh bảo hiểm tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Phát triển kinh doanh bảo hiểm tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa lại các lý luận về bảo hiểm tài sản, cũng như đánh giá và nắm bắt được hiện trạng tình hình phát triển kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại PTI. Đồng thời, đưa ra được các giải pháp góp phần phát triển kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại PTI và cũng mong muốn đóng góp thêm một số ý tưởng vào thực tiễn kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật ở nước ta. ...
read more
Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tại cục Hải quan Hải Phòng

Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tại cục Hải quan Hải Phòng

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các lý luận về các lý thuyết chung về quản trị rủi ro kết hợp với lý thuyết về quản trị thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị rủi ro và vai trò của thông tin trong quản trị rủi ro và thông quan xuất nhập khẩu. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá mức độ tác động của nhóm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của hệ thống thông tin hiện tại cho việc thông quan hoạt động xuất nhập khẩu tại cục Hải quan Hải Phòng. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế các rủi ro của hệ thống thông tin hiện tại cho việc thông quan hoạt động xuất nhập khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu quả quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro. ...
read more
Giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro thanh khoản và phòng ngừa rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, phân tích, đánh giá công tác phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu và đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu....
read more
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các lý luận và các nghiên cứu trước đây về tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tới sự gắn kết nhân viên với tổ chức. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung nghiên cứu thực tiễn quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Từ đó, đo lường tác động của các nhóm các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết nhân viên và doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp quản trị nhân lực nâng cao sự gắn kết nhân viên với doanh nghiệp....
read more
Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành bằng nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành như: Khái niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quyết toán vốn đầu tư; Mối quan hệ giữa công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với công tác quản lý chi phí xây dựng; Nội dung, yêu cầu đối với công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành bằng nguồn NSNN đối với cơ quan tài chính. Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, tác giả tập trung phân tích thực trạng quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành tại tỉnh Phú Thọ để chỉ rõ những bất cập trong công tác này. Những bất cập rút ra là căn cứ quan trọng để đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành bằng nguồn NSNN của tỉnh Phú Thọ...
read more
Quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị công ty nói chung và quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại nói riêng. Đồng thời, phân tích thực trạng tình hình quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của tình trạng đó. Trên cơ sở những tồn tại của các ngân hàng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại các ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện nay....
read more
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Saconbank

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Saconbank

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết về và các nghiên cứu trước đây về hiệu quả hoạt động của ngân hàng trên cơ sở kế thừa một cách có phê phán, nhìn nhận và cập nhật các diễn biến mới, hiện tượng mới phù hợp với từng thời kỳ cụ thể để từ đó đánh giá, lựa chọn và kế thừa, phát triển các lý luận phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, tác giả cũng tập trung phân tích hiện trạng hiệu quả hoạt của ngân hàng Sacombank trong thời gian qua để xác định các yếu tố chính tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, cũng như mức độ ảnh hưởng tăng, giảm hiệu quả hoạt động của Sacombank. Từ đó, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thời gian tiếp theo....
read more
Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại các lý luận trước đây về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Đồng thời tổng hợp một cách có phê phán các công trình nghiên cứu trước đây về lĩnh vực này theo các tác động tích cực, tiêu cực, trung tính của mối quan hệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát; các ngưỡng lạm phát trên quan điểm định lượng và từ đó có được các nhìn nhận đúng đắn và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị góp phần nào đó cho việc điều hành chính sách của nhà nước...
read more
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) và đưa ra các kết luận về hiện trạng năng lực cạnh tranh, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ. Trên cơ sở những phân tích sâu sắc về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ, nghiên cứu đưa ra những kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay....
read more
Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vấn đề hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN và phân tích thực trạng tình hình hội nhập của vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN giai đoạn 2009 – 2012. Từ đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản để vận tải biển Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực....
read more
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý để nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung và trong công tác quản lý phát hành báo điện tử. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân, chỉ ra nhưng hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó xây dựng quan điểm mục tiêu và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân....
read more
Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động

Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động

Tóm tắt: Đề tài Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động đã hệ thống hóa các thông tin về vị trí địa lý, đặc điển dân cư, dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển cũng như tất cả các thông tin cơ bản về đất nước Syria một cách toàn diện. Từ đó, đưa ra các phân tích, nhận định, đánh giá về biến động chính trị - xã hội tại Syria nói riêng, về Phong trào Mùa xuân Ả Rập nói chung. Đề tài cũng phân tích những tác động từ phong trào Mùa xuân Ả rập tới các quan hệ quốc tế giai đoạn này của Syria đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những biến động chính trị - xã hội tại Syria nói riêng và khu vực Trung Đông – Bắc Phi nói chung, đề tài đã rút ra được những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể rút ra từ phong trào Mùa xuân Ả Rập. ...
read more
Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Tóm tắt: Nghiên cứu đã Hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các học thuyết, công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực tạo động lực làm việc cho người lao động. Tác giả đã tập trung nghiên cứu, đo lường tác động của các nhóm yếu tố đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại POS và đưa ra các nhóm giải pháp tạo động lực cho người lao động tại POS. ...
read more
Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã hệ thống hóa các lý thuyết cũng như thực tiển về các vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng. Tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chuỗi cung ứng tại công ty Yazaki để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý chuỗi cung ứng này và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty hoàn thiện chuỗi cung ứng....
read more
Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyêt cấu trúc vốn và các nghiên cứu liên quan về vấn đề cấu trúc vốn. Trên cơ sở hệ thống lý luận về cấu trúc vốn tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến cấu trúc vốn của các DN ngành thép.Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành thép trong giai đoạn hiện nay....
read more
Hide Buttons