Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng, Bảng hỏi, spss

Admin| 12/10/2017
Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần thiết bị vật tư, thiết bị y tế Thanh Hóa”
 
Tên tác giả: luanhay.vn

Tóm tắt, Đề tài nghiên cứu tập trung vào xem xét công tác tuyển dụng của Thanh Hóa và tiến hành xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 3 nhân tố ảnh hưởng mạnh tới công tác tuyển dụng và cần được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
 
Từ khóa: tuyển dụng, công tác tuyển dụng, thanh hóa, thiết bị y tế, kinh doanh vật tư, hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình, CFA, SEM, Mô hình parasuraman – servqual,  năng lực tâm lý, hy vọng, lạc quan, thích nghi, tự tin 
 
1. Trình bày vấn đề
Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá là một đơn vị kinh doanh vật tư thiết bị y tế, dược phẩm. Trong những năm qua Công ty đã xây dựng được một chính sách quản trị nhân lực nhằm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế giữa đội ngũ nhân lực và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì vấn đề nhân sự của công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa cũng ẩn chứa nhiều bất cập, hiệu quả của công tác tuyển dụng nhân sự chưa thực sự tốt, nó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nghiên cứu hướng vào các giải đáp một số câu hỏi như sau: (i) Công tác tuyển dụng của Công ty đang diễn ra như thế nào ? Có tính kế hoạch không? Hiệu quả không? (ii) Có các nhân tố naò tác động tới công tác tuyển dung của doanh nghiệp? Và tác động như thế nào (iii) Làm thế nào để hoàn thiện công tác tuyển dụng cho Công ty.
 
2. Mục tiêu
Đề tài tập trung đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá .
 
3. Câu hỏi nghiên cứu
Câu 1: Công tác tuyển dụng của Công ty đang diễn ra như thế nào ? Có tính kế hoạch không? Hiệu quả không?
Câu 2: Có các nhân tố naò tác động tới công tác tuyển dung của doanh nghiệp? Và tác động như thế nào  
Câu 3: Làm thế nào để hoàn thiện công tác tuyển dụng cho công ty
 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu  là thực trạng công tác tuyển dụng của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá
 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề có tính chất cụ thể ở tầm vi mô: Thực trạng công tác tuyển dụng của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá với mốc thời gian nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2012.
 
5. Phương pháp nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu
 • Bước 1: Xác định vấn đề, đối tượng và mục đích nghiên cứu thăm dò.
 • Bước 2: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực của người lao động.
 • Bước 3: Xây dựng mô hình, giả thiết và các biến nghiên cứu.
 • Bước 4: Xác định số lượng mẫu nghiên cứu.
 • Bước 5: Xây dựng thang đo và thiết kế bảng hỏi.
 • Bước 6: Thu thập số liệu.
 • Bước 7: Phân tích số liệu bằng phương pháp thống kê.
 • Bước 8: Kết luận về kết quả nghiên cứu được.
Mô hình nghiên cứu
 
Dữ liệu thứ cấp, Được sử dụng cho việc phân tích công tác tuyển dụng của Công ty. Dữ liệu thứ cấp được thu thập qua:
 • Các văn bản đã ban hành về công tác tuyển dụng của Công ty.
 • Các quy trình tuyển dụng của Công ty trong thời gian qua.
 • Các nghiên cứu của cơ quan, viện, trường đại học làm tài liệu tham khảo.
Dữ liệu sơ cấp, Được sử dụng trong việc đánh giá công tác tuyển dụng của Công ty, xem xét các nhân tố nào tác động đến quá trình tuyển dụng của Công ty thông qua việc điều tra bảng hỏi và tổng hợp phân tích bằng phương pháp nhân tố khám phá. Dữ liệu sơ cấp được tác giả tiến hành thu thập thông qua các hình thức sau:
 • Xây dựng bảng hỏi tiến hành phỏng vấn các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nhân sự.
 • Tiến hành xây dựng bảng hỏi, khảo sát.
 • Triển khai thu thập.
 • Tổng hợp dữ liệu.
 
6. Kết quả nghiên cứu
            Kết quả hồi quy bằng phương pháp Enter  và kết quả kiểm định,cho thấy mô hình nghiên cứu là phù hợp: mức ý nghĩa nhỏ hơn 5%, không có đa cộng tuyến. Phương trình hồi quy được viết lại như sau: CTTD = 0,971 * Nhan to 1 + 0,946 * Nhan to 2 + 0,813 * Nhan to 3
            Sau khi phân tích hồi quy tác giả đã thu được kết quả có 3 nhân tố tác động đến động lực làm việc của CBVC trong Công ty cụ thể như sau:  Nhân tố 1  HTTD1, HTTD2, HTTD3, HTTD4, HTTD5, QMCT1, QMCT3 Hình thức tuyển dụng và quy mô của Công ty.  Nhân tố 2 VTTD1, VTTD2, TGTD1, TGTD2, TGTD3 Vị trí tuyển dụng và thời gian tuyển dụng của Công ty.  Nhân tố 3 KNUV1, KNUV2, KNUV3, TDUV1, TDUV2 Kinh nghiệm ứng viên và trình độ các ứng viên. Ba nhân tố được diễn giải qua 17 yếu tố.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons