Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vốn (wacc) của doanh nghiệp

Admin| 12/10/2017
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí vốn bình quân của các doanh nghiệp

Tên tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: WACC, Chi phí vốn, lãi vay, rủi ro, phần bù rủi ro, roa, roe, cash, đòn bẩy, quy mô doanh nghiệp, dòng tiền, 

1. Mô hình
Căn cứ vào các nghiên cứu của Myers và Majluf (1984), Manohar Singh và Ali Nejadmalayeri (2003), Sullivan (1978), Sagalla (2003) luanhay.vn hình thành đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp như sau :
WACC = C + β­1.ROA + β2.GEAR + β­3.ATO + β4.CASH + β5.SIZE + ε
Trong đó
WACC là chi phí vốn bình quân của doanh nghiệp được tính toán theo công thức: WACC = D/(D+E)*rD* (1-T­c) + E/(D+E)*rE
 • ROA là Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản
 • GEAR là đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp (Gearing ratio)
 • ATO là vòng quay tổng tài sản
 • CASH là chỉ số thanh khoản tiền mặt (Cash ratio)
 • SIZE là độ lớn của doanh nghiệp
 • rE: lợi nhuận yêu cầu hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần
 • rD: lãi suất vay hay chi phí sử dụng nợ
 • rU: chi phí sử dụng vốn nếu công ty sử dụng 100% vốn cổ phần
 • D: giá trị của nợ hay trái phiếu của công ty phát hành
 • E: giá trị của vốn cổ phần của công ty
 • TC­: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Tên biếnCách ước lượngKý hiệuDấu kỳ vọng
Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sảnLợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sảnROA(-)
Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệpTổng nợ/ Tổng vốn chủ sở hữuGEAR(+)
Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quânATO(+)
Chỉ số thanh khoản tiền mặtTiền và tương đương tiền/ Nợ ngắn hạnCASH(-)
Độ lớn của doanh nghiệpLn(Vốn hóa thị trường)SIZE(-)
Tốc độ tăng trưởng tài sản cố định(TSCĐt –TSCĐt-1)/ TSCĐt-1FIX_GROW(+)
Theo như mô hình trên, nếu hệ số Beta dương nghĩa là chi phí vốn sẽ tăng nếu giá trị biến độc lập tăng. Tương tự,  nếu hệ số Beta âm chứng tỏ chi phí vốn của doanh nghiệp có mối liên hệ nghịch biến với vốn biến độc lập, có nghĩa là khi giá trị của biến độc lập tăng thì chi phí vốn càng giảm.
2. Kết quả nghiên cứu (minh họa)
Estimation Command:
=========================
LS WACC ROA GEAR ATO CASH SIZE
 
Estimation Equation:
=========================
WACC = C(1)*ROA + C(2)*GEAR + C(3)*ATO + C(4)*CASH + C(5)*SIZE
 
Substituted Coefficients:
=========================
WACC = 1.06925901141*ROA - 0.017054359253*GEAR - 0.250329373163*ATO + 0.0103159280318*CASH - 0.339017339989*SIZE
 
VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  
ROA1.0692590.3065603.4879220.0005
GEAR-0.0170540.005532-3.0826820.0022
ATO-0.2503290.034568-7.2415900.0000
CASH0.0103160.0718810.1435130.8860
SIZE-0.3390170.009994-33.922810.0000

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons