Cơ cấu vốn doanh nghiệp niêm yết_chạy spss, eview, stata

Admin| 12/10/2017
Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 
Tên tác giả: luanhay.vn

Tóm tắt, Nhà quản trị doanh nghiệp luôn phải cân nhắc giữa việc sử dụng vốn chủ, vốn vay ngân hàng, vốn huy động, và các hình thức vốn khác để phát triển kinh doanh, đầu tư, mở rộng hay thu hẹp quy mô; và tỷ trọng các nguồn vốn này hình thành nên các cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Việc quyết định lựa chọn cơ cấu vốn nào để doanh nghiệp hoạt động tối ưu và một bài toán không đơn giản. Bài viết đã tổng hợp, hệ thống hóa và vận dụng các nghiên cứu từ trước tới nay về các nhận tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp vào xây dựng mô hình phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng – tác động tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua. Bài viết đã ứng dụng phần mềm thông kê SPSS và EVIEW, STATA để phân tích các số liệu nghiên cứu
 
Từ khóa: cơ cấu vốn, cấu trúc vốn, đòn bẩy, các yếu tố tác động, hồi quy, fem, rem
 
1.Trình bày vấn đề
Hiện nay vẫn còn nhiều tranh luận về mặt học thuật là liệu một doanh nghiệp nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cơ cấu vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ đông thay đổi hay không …? Và tại mỗi một thời kỳ của nền kinh tế các nhà nghiên cứu lại tìm ra các điểm mới về mặt lý luận được đúc rút từ thực tiễn của doanh nghiệp tại thời kỳ đó; và cũng vì thế tính kế thừa và tính mới của lĩnh vực nghiên cứu về cơ cấu vốn vẫn là đề tài hấp dẫn và thu hút được nhiều sự quan tâm nghiên cứu.
 
2. Mục tiêu
            Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
            Mục tiêu cụ thể:
            (1)Nghiên cứu các lý thuyết về cơ cấu vốn từ đó nhận diện các nhân tố có khả năng  tác động tới cơ cấu vốn của các đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
            (2) Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
3. Câu hỏi nghiên cứu
            (Q1) Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh diễn ra như thế nào?
            (Q2) Các nhân tố nào có ảnh hưởng đáng kể đến Cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 (Q3) Làm thế nào để có tối ưu được cơ cấu vốn cho các doanh nghiệp niêm yết nhằm đạt các mục tiêu đã được xác lập.
 
4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: của đề tài là 100 doanh nghiệp được chọn mẫu và  đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời là các yếu tố tác động đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết này.
Thời gian: Khoảng thời gian được chọn nghiên cứu của đề tài là từ 2008 và được cập nhất đến hết quý 2 năm 2013.
 
5. Phương pháp nghiên cứu
(1) Phương pháp định tính bao gồm nghiên cứu lịch sử dựa trên tổng hợp các lý thuyết để nhân diện các yếu tố tác động đến cơ cấu vốn mục tiêu của doanh nghiệp đang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
(2) Sau khi xác định các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn, cách tiếp cận tiếp theo là sử dụng phương pháp phân tích định lượng hồi quy dữ liệu bảng (panel data bằng các phương pháp hồi quy FEM, REM, Panel Ols …), từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp đang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh .
Dữ liệu được tổng hợp thông qua phần mềm Excel sau đó được xử lý bằng phần mềm Eview để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Một số kỹ thuật phân tích được sử dụng trong mô hình:
(1) Thống kê mô tả dữ liệu;
(2) Hồi quy ước lượng các tác động bằng mô hình FEM, REM, Panel Ols;
(3) Kiểm định sự phù hợp của mô hình;
(4) Kiểm định các giả thuyết thống kê
 
6. Kết quả chính
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập và tính toán từ các báo cáo tài chính giai đoạn 2008 - 2012 của 100 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm: Khả năng sinh lời (PRO), Tài sản cố định hữu hình (TANG), Quy mô công ty (SIZE), Tấm chắn thuế phi nợ (NONDTS), Cơ hội tăng trưởng (GRO), Biến động thu nhập (VOEAR), Khả năng thanh khoản (LIQ) tới cơ cấu vốn của doanh nghiệp (LEV, LTD, STD) theo phương pháp hồi quy dữ liệu bảng với các tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM) bằng phần mềm thống Eview 6.0 cho 3 phương trình:
  1. LEV = C(1)*GRO + C(2)*LIQ + C(3)*NONDTS + C(4)*PRO + C(5)*SIZE + C(6)*TANG + C(7)*VOEAR + C(8)
  2. STD = C(1)*GRO + C(2)*LIQ + C(3)*NONDTS + C(4)*PRO + C(5)*SIZE + C(6)*TANG + C(7)*VOEAR + C(8)
  3. LTD = C(1)*GRO + C(2)*LIQ + C(3)*NONDTS + C(4)*PRO + C(5)*SIZE + C(6)*TANG + C(7)*VOEAR + C(8)
Kết quả nghiên cứu cho thấy:
  • Khả năng sinh lời (PRO) có tác động tiêu cực “-“ tới tổng nợ trên tổng tài sản (LEV) với mức độ tác động là 24.15%; tới nợ dài hạn trên tổng tài sản ở mức 16.89% và không có tác động tới nợ ngắn hạn trên tài sản.
  • Quy mô doanh nghiệp (SIZE) có tác động tích cực “+” tới cơ cấu vốn nói chung (LEV) và cơ cấu vốn dài hạn (LTD) ở mức 6.29% và 6.22%, đồng thời không có ý nghĩa với cơ cấu vốn ngắn hạn (STD).
  • Tài sản cố định hữu hình trên tổng tài sản (TANG) có mối quan hệ ngược chiều “-“ với cơ cấu vốn nói chung (LEV), cơ cấu vốn ngắn hạn (STD), không có ý nghĩa với cơ cấu vốn dài hạn (LTD) ở mức 8.98% và 16.14%.
  • Khả năng thanh khoản (LIQ – Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn) tác động trái chiều “-“ vào cơ cấu vốn ngăn hạn (STD) ở mức 0.23%, không tác động vào LTD và LEV.
  • Cơ hội tăng trưởng (GRO), Tấm chắn thuế phi nợ (NONDTS), Mức độ biến động thu nhập (VOEAR) đều không có tác động đến cơ cấu vốn (LEV, STD, LTD) của doanh nghiệp.
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons