72 kết quả trong 1 bảng lưu trữ. Kết quả hiển thị cho Bài viết trang 1
Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống lại các lý luận trước đây về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Đồng thời tổng hợp một cách có phê phán các công trình nghiên cứu trước đây về lĩnh vực này theo các tác động tích cực, tiêu cực, trung tính của mối quan hệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, tác giả cũng tập trung phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát; các ngưỡng lạm phát trên quan điểm định lượng và từ đó có được các nhìn nhận đúng đắn và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị góp phần nào đó cho việc điều hành chính sách của nhà nước...
read more
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của nhóm Ngân hàng thương mại nhỏ

Nghiên cứu đã hệ thống hóa các lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) và đưa ra các kết luận về hiện trạng năng lực cạnh tranh, các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ. Trên cơ sở những phân tích sâu sắc về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM nhỏ, nghiên cứu đưa ra những kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi vào công cuộc tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hội nhập của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay....
read more
Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN

Tóm tắt: Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vấn đề hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN và phân tích thực trạng tình hình hội nhập của vận tải biển Việt Nam với các nước ASEAN giai đoạn 2009 – 2012. Từ đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản để vận tải biển Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực....
read more
Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phát hành báo Điện tử Báo Quân đội nhân dân

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý để nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung và trong công tác quản lý phát hành báo điện tử. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân, chỉ ra nhưng hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó xây dựng quan điểm mục tiêu và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát hành báo điện tử Báo Quân đội nhân dân....
read more
Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động

Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động

Tóm tắt: Đề tài Phong trào mùa xuân Ả Rập tại Syria: nguyên nhân, thực trạng và tác động đã hệ thống hóa các thông tin về vị trí địa lý, đặc điển dân cư, dân tộc, lịch sử hình thành và phát triển cũng như tất cả các thông tin cơ bản về đất nước Syria một cách toàn diện. Từ đó, đưa ra các phân tích, nhận định, đánh giá về biến động chính trị - xã hội tại Syria nói riêng, về Phong trào Mùa xuân Ả Rập nói chung. Đề tài cũng phân tích những tác động từ phong trào Mùa xuân Ả rập tới các quan hệ quốc tế giai đoạn này của Syria đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những biến động chính trị - xã hội tại Syria nói riêng và khu vực Trung Đông – Bắc Phi nói chung, đề tài đã rút ra được những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể rút ra từ phong trào Mùa xuân Ả Rập. ...
read more
Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động trong Công ty Cổ phần Dịch vụ lắp đặt, Vận hành & Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí Biển (POS)

Tóm tắt: Nghiên cứu đã Hệ thống hóa, tổng hợp, đánh giá có tính kế thừa và phê phán các học thuyết, công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực tạo động lực làm việc cho người lao động. Tác giả đã tập trung nghiên cứu, đo lường tác động của các nhóm yếu tố đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động tại POS và đưa ra các nhóm giải pháp tạo động lực cho người lao động tại POS. ...
read more
Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ tại Công ty TNHH YAZAKI Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã hệ thống hóa các lý thuyết cũng như thực tiển về các vấn đề về quản trị chuỗi cung ứng. Tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chuỗi cung ứng tại công ty Yazaki để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của công tác quản lý chuỗi cung ứng này và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty hoàn thiện chuỗi cung ứng....
read more
Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Các nhân tố quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyêt cấu trúc vốn và các nghiên cứu liên quan về vấn đề cấu trúc vốn. Trên cơ sở hệ thống lý luận về cấu trúc vốn tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến cấu trúc vốn của các DN ngành thép.Từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn của doanh nghiệp ngành thép trong giai đoạn hiện nay....
read more
Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh

Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh

Tóm tắt: Nghiên cứu đã phân tích rõ một số cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) công chức theo vị trí chức danh. Đánh giá đúng thực trạng ĐT, BD công chức hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm chuẩn hóa năng lực thực thi công vụ của công chức theo vị trí chức danh....
read more
Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu và phát triển sâu hơn cơ sở lý luận về logistics và cạnh tranh, giúp các nhà quản trị hiểu một cách sâu sắc về dịch vụ logistics và các nội dung cơ bản của dịch vụ này, cũng như cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics. Đồng thời, đề tài là cơ sở để các nhà quản trị tại các doanh nghiệp kinh doanh logistics Việt Nam nói chung và Công ty Transimex Sài Gòn – chi nhánh Hà Nội nói riêng có thể vận dụng cơ sở lý thuyết vào thực tế bối cảnh kinh tế Việt Nam và điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình để đề ra các giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trong giai đoạn kế tiếp....
read more
Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh phân phối bia Tiệp GAMBRINUS của Công ty TNHH Phân phối SAB MILLER Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh phân phối bia Tiệp GAMBRINUS của Công ty TNHH Phân phối SAB MILLER Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu hệ thống lý luận cơ bản về kênh phân phối kết hợp với thực tiễn khảo sát từ công ty, tác giả chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế từ việc tổ chức kênh phân phối mà công ty đang vận hành. Từ đó, tác giả đề xuất ra những giải pháp tối ưu nhằm phục vụ cho công ty TNHHPP SABMILLER đạt được hiệu quả kinh doanh tốt hơn thông qua việc hoàn thiện kênh phân phối....
read more
Diễn biến giá dầu thô và các tác động của nó đến giao thông tại Việt Nam

Diễn biến giá dầu thô và các tác động của nó đến giao thông tại Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu đã hệ thống hóa được một số nghiên cứu trên thế giới về mối quan hệ giữa diễn biến dầu thô (giá dầu thô) với vấn đề giao thông. Kết hợp với mô tả thực trạng diễn biến giá dầu và năng lực vận chuyển của ngành giao thông theo phương tiện. Sau đó, đưa ra được phương pháp nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa giá dầu và năng lực vận tải theo các phương tiện của ngành giao thông và từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dự báo, hiệu quả sử dụng dầu thô và quy hoạch giao thông....
read more
Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt: Đề tài này tác giả đã vận dụng hệ thống lý luận về công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, quản lý tài sản và đặc biệt là mô hình của DeLone & McLean (1992) nhằm nghiên cứu sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin. Mô hình này dựa trên 3 nhân tố: (1) Sự hài lòng về chất lượng thông tin; (2) Sự hài lòng về chất lượng hệ thống; (3) Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. Tác giả đã ứng dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu, tổng hợp và xử lý dữ liệu, tính toán độ tin cậy thang đo bằng Cronbacl’alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Hồi quy bội bằng phương pháp Enter/ Remove và cuối cùng kiểm định các giả thiết nghiên cứu bằng phần mềm SPSS 20 để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng Phần mềm Quản lý Tài sản tại ba trường học ở tỉnh Vĩnh Phúc: (1) Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải và Cao đẳng Kinh tế và Trường Văn hóa Nghệ thuật tại tỉnh Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai; (2) Trường chính trị Vĩnh Phúc, thí điểm triển khai IMAX; (3) Trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp củng cố việc tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tài sản tại các trường học tại tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời cũng củng cố việc tiếp tục định hướng phát triển hệ thống phần mềm quản lý tài sản và tiếp tục gia tăng sự hài lòng cho người sử dụng...
read more
Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Chiến lược mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp Nhật Bản và bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các thương vụ M&A

Đề tài Nghiên cứu xu hướng và chiến lược M& A của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua việc nghiên cứu thị trường M&A của Việt Nam và chiến lược đầu tư của Nhật Bản cũng như cách thức doanh nghiệp Nhật Bản tiến hành các thương vụ M&A tại Việt Nam và từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia M&A đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động M&A tại Việt Nam....
read more
Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay – thực trạng và kiến nghị

Nghiên cứu nhằm xác định được mối quan hệ giữa lợi nhuân và rủi ro thanh khoản, tỷ lệ tiết kiệm ngắn hạn (LLSS) để xác định các nhân tố tác động đến sự thay đổi của tiền gửi trong kỳ của ngân hàng như: lạm phát, giá vàng, GDP, lãi suất,… là những nhân tố có tác động trực tiếp đến sự thay đổi của thanh khoản ngân hàng....
read more
Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại giai đoạn 1999 - 2012

Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái lên cán cân thương mại giai đoạn 1999 - 2012

Nghiên cứu những tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại bằng phân tích đồng liên hết Johansen và mô hình hồi quy hiệu chỉnh sai số (ECM) nhằm đưa ra các đánh giá và dự báo diễn biến trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, tập hợp có phê phán một cách hệ thống các công trình nghiên cứu có liên quan và đưa ra các khuyến nghị về điều hành tỷ giá cho NHNN và dự báo các tác động mang tính qua lại của tỷ giá, cán cân thương mại trong thời kỳ mới....
read more
Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ

Tóm tắt: Đề tài này nghiên cứu và vận dụng lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận, học thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các NHTM, (2) Đánh giá một cách toàn diện hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Phú Thọ, (3) Đưa ra được một số phương pháp đánh giá và ứng dụng các kỹ thuật phân tích thống kê vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp của Vietinbank Phú Thọ nói riêng và các NHTM nói chung, (4) Cuối cùng, đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đọc, các nhà nghiên cứu có quan tâm đến lĩnh vực này...
read more
Giới thiệu mô hình lực hấp dẫn – Gravity model và mối quan hệ FDI GDP

Giới thiệu mô hình lực hấp dẫn – Gravity model và mối quan hệ FDI GDP

Mô hình lực hấp dẫn xuất hiện từ những năm 1950, lý thuyết trọng trường trong thương mại quốc tế. Theo Anderson (1979), "mô hình lực hấp dẫn đã giải thích thành công nhất quan hệ thương mại giữa các nước". Trên thực tế, nhiều nhà kinh tế đã cố gắng phát triển mô hình trọng trường theo nhiều phương pháp, như thêm các biến giải thích, hay giảm bớt các ràng buộc của mô hình. Trong nghiên cứu này, chúng ta nghiên cứu mô hình trọng trường truyền thống và mô hình trọng trường mở rộng với vốn đầu tư trực tiếp FDI từ nước ngoài....
read more
Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Nhật Bản và Trung Quốc

Hầu hết các DNNVV còn gặp khá nhiều trở ngại trong quá trình phát triển do trình độ khoa học công nghệ thấp, thiếu vốn, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như quốc tế chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do sự phát triển của phần lớn các doanh nghiệp cho đến nay vẫn mang tính tự nhiên, chưa theo một chiến lược với những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước, vì thế chưa phát huy hết tiềm năng của mình, bên cạnh đó, cơ chế, chính sách và quản lý hoạt động DNNVV của Nhà nước vẫn còn rất nhiều mặt bất cập...
read more
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất, tới thị trường bất động sản

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà đất, tới thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản là nơi lưu giữ một nguồn vốn cực lớn của nền kinh tế, thông thường tổng giá trị bất động sản chiếm khoảng 40% của cải của một quốc gia (Viện Kinh tế Xây dựng, 2012). Bản thân thị trường này lại có mối liên thông mật thiết với nhiều thị trường khác như thị trường vật liệu xây dựng, thị trường điện gia dụng, thị trường gỗ nội thất, thị trường vốn... Do đó, sự phát triển nóng lạnh của thị trường bất động sản có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề của nền kinh tế. Do những đặc trưng như sự khan hiếm về đất đai, tính không song trùng và sự bất đối xứng thông tin trên thị trường nên bất động sản thường dễ trở thành đối tượng để đầu cơ, và dẫn tới các biến động về giá; vì thế việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới biến động giá bất động sản có ý nghĩa rất lớn. ...
read more
Hide Buttons