Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Ngãi

Đề tài: Xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng  công thương chi nhánh Quảng Ngãi
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng; quản trị nhân lực nguồn nhân lực và hội nhập của ngành ngân hàng, giải pháp nâng cao hiệu quả của hiệu quả công tác tuyển dụng ngân hàng.
 
1. Trình bày vấn đề

Nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức, các nhà quản trị hiện nay đặt mối quan tâm về nguồn nhân lực lên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển.
Là một trong bốn ngân hàng nhà nước hàng đầu Việt Nam,  Ngân hàng Công thương cũng không thể tránh khỏi các khó khăn trong hoạt động quản trị nhân sự do tác động nền kinh tế, và chu kỳ suy thoái của ngành. Những diến biến đó đã tác động đến năng suất lao động, tâm lý chạy theo các ngân hàng nước nước ngoài  Vì thế việc tìm cách ổn định tâm lý, củng cố nhiệt huyết, tâm huyết của CBCNV,  đồng thời làm thế nào để tuyển dụng những người có tài, là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo Ngân hàng.
Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi đã quan tâm đến hoạt động tuyển chọn và đã đạt được nhiều kết quả, đó là tuyển chọn được một đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật… Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn một số hạn chế, thể hiện ở kết quả thực hiện công việc, số lượng nhân viên nghỉ việc. Nguyên nhân cơ bản của tồn tại trên là do công tác tuyển chọn nhân viên chưa thật sự được coi trọng, nhiều lúc mang tính hình thức…

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về công tác tuyển chọn nhân sự trong các doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân viên tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân sự tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi
- Khách thể nghiên cứu: 225 Cán bộ, nhân viên tại Chi nhánh Ngân hàng Quảng Ngãi
- Phạm vi nghiên cứu.
 • Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung theo tiến trình tuyển chọn nhân viên trong các doanh nghiệp.
 • Về không gian: Các nội dung trên nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi
 • Về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong những năm 2009- 2012

4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Tác giả sử dụng cả phương pháp thu thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của mình:
 1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và xử lý dữ liệu sơ cấp sẽ được trình bày chi tiết tại chương 3 của luận văn này.
 2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp được cụ thể như sau:
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Chi nhánh ngân hàng Công thương Quảng Ngãi  đã lựa chọn nghiên cứu trong giai đoạn từ 2009 – 2012.
 • Các báo cáo của chính phủ, bộ ngành, số liệu của các cơ quan thống kê về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách quốc gia, dữ liệu của hiệp hội ngân hàng về kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
 • Các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí mang tính hàn lâm có liên quan
 • Tài liệu giáo trình hoặc các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu
 • Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước về lĩnh vực quản trị nhân sự.
 1. Xử lý dữ liệu thứ cấp thông qua việc tính toán các chỉ tiêu phản ánh công tác tuyển dụng, các chỉ tiêu trung bình, so sánh theo thời gian, so sánh theo cơ cấu, tỷ trọng, so sánh giữa các chi nhánh ngân hàng với nhau
5. Kết quả nghiên cứu

Sau khi kiểm định mô hình bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bội, tác giả đã đưa ra được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng tại Vietinbank Quảng Ngãi như sau:


Trên cơ sở triển khai khảo sát nghiên cứu Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Ngãi tính đến 31/12/2012, tác giả đã tổng hợp được một số kết quả nghiên cứu  như sau:
(i) Trên thực tế cho tới thời điểm hiện tại công tác tuyển dụng của Ngân hàng Công thương chi nhánh Quảng Ngãi nói riêng và Ngân hàng công thương nói chung là tốt, các vị trí tuyển dụng ngày càng được trẻ hóa và trình độ đội ngũ ngày càng được chất lượng cao.
 (ii) Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến công tác tuyển dụng của các ngân hàng, trong đó một số nhân tố không có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng của các ngân hàng, bao gồm cụ thể như sau:
 - Nhân tố 1, Hoạt động tuyển dụng dưới tác động của kinh tế suy thoái, luật pháp và dân số nói chung có tác động cùng chiều đến công tác tuyển dụng của các ngân hàng; khi nhân tố 1 tăng lên công tác tuyển dụng của Ngân hàng công thương chi nhanh Quảng Ngãi sẽ tăng lên và ngược lại; mức độ tác động là 69,5%.
- Nhân tố 2, Khả năng cạnh tranh của công tác tuyển dụng của ngân hàng là tốt có diễn biến cùng chiều đến công tác tuyển dụng của ngân hàng, khi nhân tố 2 tăng sẽ khiến công tác tuyển dụng của ngân hàng tăng và ngược lại; mức độ biến động cùng chiều này là  10,9%
- Nhân tố 4, Chính sách nhân sự công bằng và các mối quan hệ xã hội mang lại hiệu quả tuyển dụng cao, khi nhân tố 4 tăng công tác tuyển dụng của ngân hàng sẽ tăng và ngược lại; mức độ tác động khá nhỏ là 11,7%.
- Nhân tố 5, Khả năng tài chính mang lại lợi ích tốt cho công tác đào tạo có tác động cùng chiều với công tác tuyển dụng; khi nhân tố 5 tăng sẽ làm công tác tuyển dụng tăng và ngược lại; mức độ tác động là 10,1%.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons