Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá

Đề tài: Phân tích tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: Phân tích tác động của giá vàng và tỷ giá, một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khi áp dụng chính sách đầu thầu vàng miếng của NHNN, tác động qua lại giữa giá vàng và tỷ giá khi thực hiện chính sách đấu thầu vàng miếng
 
1. Trình bày vấn đề

Tại Việt Nam, giữ vàng là hiện tượng phổ biến trong dân do truyền thống giữ vàng làm của, thừa kế, hồi môn vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, người dân coi vàng như kênh đầu tư an toàn vì lạm phát ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao trong khu vực và trên thế giới. Các sản phẩm tài chính khác để bảo toàn vốn như chứng khoán, công cụ phái sinh chưa phát triển, thị trường đầu tư tài chính còn thiếu minh bạch, và các kênh đầu tư hiện đại chưa tiếp cận khu vực nông thôn vốn chiếm hơn 60% dân số và đang có thu nhập ổn định và nguồn cầu vàng vật chất tương đối lớn.
Trong khi đó, thị trường vàng luôn bất ổn, giá vàng liên tục tăng cao và chênh lêch rất lớn so với giá vàng thế giới. Năm 2012 là năm đầy xáo trộn trên thị trường vàng vì những chính sách mới khiến vàng luôn trở thành điểm nóng, nhất là nhiều tháng qua thị trường vàng luôn bất ổn, giá vàng trong nước chênh lệch với giá thế giới khá cao, có thời điểm gần 7 triệu đồng mỗi lượng. Trước thực trạng trên,  Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành tổ chức đấu thầu vàng theo Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 3 năm 2013 nhằm bình ổn được thị trường vàng. Cho đến thời điểm này, chính sách này đã đi vào thực hiện được hơn 6 tháng, tuy nhiên, hiệu quả mà chính sách này mang lại vẫn chưa thực sự rõ ràng. Trong khoảng hơn 20 phiên đấu thầu đầu tiền, giá vàng trong nước khá ổn định nhưng mức chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới không giảm mà có thời điểm khoảng cách còn lên gần 7 triệu. Từ cuối tháng 5 trở lại đây, giá vàng trong nước đã giảm mạnh và khoảng cách so với giá thế giới cũng được thu hép nhưng vẫn chưa sát với giá thế giới, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về hiệu quả của các phiên đấu thầu. Như vậy, chính sách này mới đi vào thực hiện được hơn 6 tháng và hiệu quả từ chính sách là chưa thực sự rõ tàng. Tác động của chính sách này đến các đối tượng tham gia thị trường vàng ra sao,  liệu trong thời gian tới, thị trường vàng có ổn định hơn nhờ vào chính sách này của NHNN hay không?

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: chính sách đầu thầu vàng miếng của NHNN Việt Nam, giá vàng và tỷ giá
- Không gian nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi Việt Nam
- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến hết tháng 6/2013.

3.
Khái quát phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp thu thập số liệu:
Số liệu sơ cấp: Số liệu được thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát các cán bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng và các chuyên gia trong lĩnh vực vàng.
Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các thông báo kết quả đấu thầu vàng của NHNN, báo cáo nghiên cứu có liên quan đến thị trường vàng, chuyên đề về vàng trên website: vneconomy.vn.
  • Phương pháp phân tích, xử lý thông tin: phương pháp thống kê mô tả và so sánh để đánh giá các tác động của chính sách trong thời gian nghiên cứu
4. Kết quả nghiên cứu

                                                                                        Bảng 4.4: Ma trận tổng hợp đánh giá hiệu quả chính sách đấu thầu vàng miếng của NHNN

 
tt Tiêu chí Trọng số Điểm số phân loại Tổng điểm
(a) (b) (c = axb)
  Hiệu quả bình ổn giá vàng và thị trường vàng 0,2 3.43 0,69
  1. 2
Hiệu quả ổn định tỷ giá 0,15 3.47 0,52
  1. 3
Hiệu quả giảm lạm phát 0,15 3.65 0,55
  1. 4
Hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng 0,15 3.62 0,54
  1. 5
Hiệu quả đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng 0,15 3.40 0,51
  1. 6
Hiệu quả với NHNN 0,2 3.51 0,70
Tổng điểm 1   3,51
Hệ số 3,51  
 
                                                                                                                                                                                           Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

Bảng cho thấy hiệu quả của chính sách đấu thầu vàng miếng đạt mức trung bình khá. Kết quả này cũng phù hợp với phương pháp điều tra phỏng vấn cho giá trị trung bình 3,88; độ lệch 0,352 và được minh họa bằng hình

                                                                                        Nguồn: Kết quả tính toán tác giả
Hình 4.8: Biểu đồ mô tả hiệu quả chính sách đấu thàu vàng miếng của NHNN

Như vậy có thể nói rằng sau một thời gian Chính Phủ và Ngân hàng Nhà Nước áp dụng chính sách đấu thầu vàng miếng đã có những hiêu quả nhất định: sau 6 tháng đi vào thực hiện chính sách đấu thầu vàng (28/3 – 27/9) tình trạng vàng hóa trong hệ thống ngân hàng đã được loại bỏ. Tình trạng đầu cơ vàng cũng giảm hẳn. tới ngày 27/9 NHNN đã tổ chức 62 phiên đấu thầu, tổng cộng đã có 61,9 tấn vàng được bán ra thị trường. Theo NHNN, trong số 61,9 tấn vàng đã được bán có 30 tấn được các ngân hàng mua để tất toán trạng thái huy động vàng trước đó, số còn lại được doanh nghiệp, ngân hàng mua để phục vụ nhu cầu của người dân, thị trường. Có thế nói rằng bước đầu thị trường vàng đã đi vào ổn định. Quyền sở hữu, tích trữ, mua, bán vàng miếng hợp pháp của người dân được bảo đảm; thị trường vàng đã được sắp xếp lại một cách cơ bản; trật tự, kỷ cương trên thị trường đã được xác lập, tạo tiền đề phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, sự mất cân đối về cung cầu vàng trong nước đã được thu hẹp, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã được thu hẹp, từ mức cao nhất 6-7 triệu đồng/lượng, đến nay chỉ dao động quanh mức 2-3,5 triệu đồng/lượng.
  1. Ước tính chênh lệch giá vàng khi có chính sách đấu thầu vàng miếng
Trên cơ sở phân tích hiệu quả chính sách đấu thầu vàng miếng của NHNN, tác giả tiến hành xem xét khi thực hiện đấu thàu vàng miếng thì khối lượng vàng trúng thầu và giá trúng thầu bình quân có ảnh hưởng thế nào đến chênh lệch giá vàng:
Khi đó ta có: Chênh lệch giá vàng = giá vàng trong nước – giá vàng thế giới quy đổi


Giả sử rằng, Chênh lệch giá vàng là biến phu thuộc (Y); Khối lượng vàng trúng thầu là biến giải thích (X1)/ Giá trúng thầu bính quân là biến giả thích (X2); Tác giả đã triển sử dụng phương pháp hồi quy Enter bằng SPSS 20 và cho kết quả như sau:

Bảng 4.5: Kết quả tóm tắt mô hình hồi quy giữa chênh lệch giá vàng và khối lượng vàng trúng thầu
 
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .202a .041 .025 1.07519 .041 2.561 1 60 .115
a. Predictors: (Constant), X1
b. Dependent Variable: Y
                                                                                                                       Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

Căn cứ vào kết quả hồi quy, ta thấy rằng sig F = 0,115 > 5% cho thấy rằng khối lượng đấu thầu không tác động đến chênh lêch giá vàng trong nước và thế giới.

        Bảng 4.6: Kết quả tóm tắt mô hình hồi quy giữa chênh lệch giá vàng và giá vàng trúng thầu

 
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .134a .018 .002 1.08795 .018 1.103 1 60 .298
a. Predictors: (Constant), X2
b. Dependent Variable: Y
                                                                                                              Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

Căn cứ vào kết quả hồi quy, ta thấy rằng sig F = 0,298 >5% chứng tỏ rằng bình quân giá vàng trúng thầu không hề ảnh hưởng đến sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.
Tính đến hết quý 3 năm 2013 NHNN đã tiến hành tổ chức 62 phiên đấu thầu vàng miếng, thực tế trên thị trường cho thấy giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đều có xu hướng giảm thuy nhiên mức độ chênh lệch giá giữa vàng trong nước và vàng thế giới vẫn ở mức cao (hết quý 3 năm 2013 ở mức 3,5 triệu đồng) và kết quả hồi quy cho thấy rằng việc tổ chức đấu giá vàng miếng của NHNN chưa thực sự có tác động tới sự chênh lệch về giá giữa vàng trong nước và thế giới.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons