Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Đề tài:Phân tích nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank

Tên tác giả:Luanhay.vn

Từ khóa: tiền tiết kiệm có kỳ hạn, khách hàng

1. Trình bày vấn đề:
Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức về dòng tiền chảy khỏi ngân hàng để phục vụ cho các khoản đầu tư khác là bao nhiêu, và lượng tiền rút ra khỏi Agribank là bao nhiêu? Nhưng đây cũng là vấn đề  đáng quan ngại; nó tạo ra những nguy cơ về thanh khoản và thiếu hụt nguồn vốn trong tương lai gần. Và vì thế việc xem xét và phân tích xem những nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn đối với Agribank cần được xem xét nhằm tìm ra các giải pháp huy động tối ưu cho ngân hàng.

2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu của đề tài là xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến đến quyết định gửi tiền có kỳ hạn của người gửi tiền tại Agribank đề từ đó đề các giải pháp huy động tiền gửi có kỳ hạn một cách tối ưu trong bối cảnh hiện tại.

3. Đối tượng và phạm vi:
(1) Khách hàng đã, đang mua gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng trên cả nước.
(2) Các nhân tố tác động đến người gửi tiền khi quyết định gửi tiền tại Ngân hàng.
(3) Không gian nghiên cứu: tập trung chủ yếu tại hệ thống các phòng giao dịch và chi nhánh của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.
(4) Thời gian nghiên cứu khảo sát từ tháng 6/2013 đến 8/2013; dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ 2010 – hết quý 1 năm 2013.

3. Mô hình nghiên cứu:4. Kết quả nghiên cứu
  1. Phân tích độ tin cậy của các thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của người gửi tiền.
Stt Thang đo Cronback Alpha Loại biến Cronback Alpha nếu loại biến Ghi chú
01 các nhân tố từ việc gửi tiền tiết kiệm (LITK) 0,604     Không bỏ biến nào
02 Sự tin tưởng (SUTT) 0,766     Không bỏ biến nào
03 Sự thuận tiện (TIEN) 0,863     Không bỏ biến nào
04 Sự hữu hình (HINH) 0,834     Không loại biến nào
 
 
  1. Phân tích nhân tố khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của người gửi tiền.
Stt EFA KMO Bartlett's Test of Sphericity Tổng phương sai trích Số nhân tố Ghi chú
01 Lần 1 cho các biến 0,794 Sig <0,05 82,476 5 nhân tố rút ra từ phép  phép quay Varimax Không loại bi
 
  1. Phân tích hồi quy và kiểm định các giải thiết các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của người gửi tiền.
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .886a .785 .769 .181 .785 48.359 14 185 .000
2 .000b .000 .000 .377 -.785 48.359 14 185 .000
a. Predictors: (Constant), CNNH, TUOI, GITI, nhanto5, NQNH, TDHV, KCNH, THNH, nhanto3, BBGT, nhanto4, SNPT, nhanto1, nhanto2
b. Predictor: (constant)
 
Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau với mức ý nghĩa 5%
Ho: các βi = 0 (Có ít nhất 1 nhân tố không có tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại Agribank )
H1: Các βi ≠ 0 (Có ít nhất 1 nhân tố có tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại Agribank)
Kết quả kiểm định cho các giá trị như sau:
Nhân tố t Sig. Kết luận Dấu tác động
Nhân tố 1 -24.262 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố 1 có tác động -
Nhân tố 2 -6.406 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố 2 có tác động -
Nhân tố 3 -4.685 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố 3 có tác động -
Nhân tố 4 -5.241 .000 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố 4 không có tác động -
Nhân tố 5 .124 .901 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố 5 không có tác động +
Giới tính 1.058 .291 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố giới tính không có tác động +
Tuổi -10.301 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố tuổi có tác động -
Trình độ học vấn -1.922 .056 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố giới tính không có tác động -
Thu nhập -.550 .583 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố thu nhập không có tác động -
Số người phụ thuộc -.671 .503 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố thu nhập không có tác động -
Khoảng cách tới NH -8.106 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố tuổi có tác động -
Người quen tại NH 3.011 .003 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố tuổi có tác động +
Bạn bè gửi tiền tại NH 6.258 .000 < 5%, bác bỏ Ho => Nhân tố tuổi có tác động +
Ưa chuông công nghệ NH 1.851 .066 > 5%, chấp nhận Ho => Nhân tố ưa chuộng công nghệ tại NH không có tác động +
 
Nhân tố 1- Chăm sóc khách hàng tốt: khi  nhân tố 1 tăng lên 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Agribank giảm 0,865 đơn vị và ngược lại.
Nhân tố 2 - Dịch vụ tại ngân hàng có nhiều tiện ích: Khi nhân tố 2 tăng lên 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Agribank giảm 0,414 đơn vị và ngược lại.
Nhân tố 3- Khách hàng có sự tin tưởng với ngân hàng: Khi nhân tố 3 tăng lên 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có ký hạn tại ngân hàng Agribank giảm 0, 316 đơn vị và ngược lại.
Tuổi – Khi yếu tố tuổi của khách hàng tăng thêm 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Agribank lại giảm 0,591 đơn vị, và ngược lại.
Khoảng cách tới NH – Khi yếu tố khoảng cách tới ngân hàng thêm 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Agribank giảm đi 0,409, và ngược lại.
Người quen tại NH – Khi yếu tố người quen tại ngân hàng tăng lên 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng sẽ tăng 0,209 và ngược lại.
Bạn bè gửi tiền tại NH – Khi yếu tố bạn bè gửi tiền tại ngân hàng tăng lên 1 đơn vị thì quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng cũng tăng lên 0, 406 đơn vị và ngược lại.

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss

 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons