Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.

Đề tài: Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X.
                                                
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại của Nhà trường, thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Trường Đại học X, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

1. Trình bày vấn đề

Chiến lược phát triển giáo dục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/11/2001 đã chỉ rõ: “Nguyên nhân của những yếu kém bất cập trước hết là do yếu tố chủ quan, trình độ quản lý giáo dục chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu phát triển khi nền kinh tế đang chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa phối hợp tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; chậm đổi mới cả tư duy và phương thức quản lý... Năng lực của cán bộ quản lý giáo dục các cấp chưa được chú trọng nâng cao. Một số bộ phận cán bộ quản lý và giáo viên suy giảm về phẩm chất đạo đức. Nhằm khắc phục nguyên nhân những yếu kém trên, Nghị quyết đại hội Đảng khẳng định: “giải pháp then chốt là đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong giáo dục - đào tạo”.
Trước yêu cầu phát triển giáo dục và những thay đổi nhanh của môi trường kinh tế xã hội, công tác quản lý đội ngũ cán bộ tại trường đại học X bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Đội ngũ cán bộ quản lý tại đây còn yếu kém về năng lực quản lý, mất cân đối về cơ cấu (độ tuổi, trình độ...), chất lượng quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Các khâu tạo nguồn, quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ sử dụng,... đối với cán bộ quản lý vẫn chưa được nghiên cứu và phát triển một cách có cơ sở và có tầm nhìn dài hạn.

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý đội ngũ cán bộ tại trường đại học X.
- Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại trường đại học X.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu liên quan đến đề tài và khái quát hóa những nhận định độc lập.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát thực tế, tổng kết kinh nghiệm giáo dục, lấy ý kiến chuyên gia.
- Phương pháp thống kê toán học.

4. Kết quả nghiên cứu

* Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường đại học X
a. Mặt mạnh
- Công tác quy hoạch: trường đại học X đã xác định được mục tiêu phát triển đội dục đến năm 2020, có dự kiến nguồn lực để thực hiện quy hoạch đội ngũ CBQL. Công tác quy hoạch được xem xét, điều chỉnh, bổ sung hàng năm và trong quá trình thực hiện. Hàng năm trường đã thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên.
- Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển: trường đã chỉ đạo các Phòng chức năng xây dựng được tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực của đội ngũ CBQL trong trường. Đã thực hiện tương đối tốt quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển theo quy định của Nhà nước.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: trường đã xác định được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Xác định được những nội dung quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng. Có thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho toàn thể đội ngũ nói chung và giáo viên dự nguồn nói riêng, sử dụng họ sau khi đào tạo, bồi dưỡng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá: trường xây dựng được kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của nhà trường . Nội dung thanh tra, kiểm tra rõ ràng, cụ thể; qua đó đánh giá được việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của CBQL, việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên...Công tác thanh tra giúp cho trường, và CBQL làm việc hiệu quả hơn, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.
- Công tác thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật: trường thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBQL. Thực hiện kịp thời các chế độ đãi ngộ .

b. Mặt yếu

- Công tác quy hoạch: Đã xác định được mục tiêu phát triển đội ngũ đến năm 2020 những chưa cụ thể, chi tiết cho từng năm. Tiêu chuẩn giáo viên trong diện quy hoạch đôi khi chưa cụ thể. Giải pháp thực hiện quy hoạch chưa tốt do đó dẫn đến tình trạng thiều nguồn cán bộ quản lý.
- Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn: Còn một số trường hợp bổ nhiệm lại chưa đạt tiêu chuẩn đề ra, công tác luân chuyển chưa thực hiện triệt để.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, ngân sách giao cho hoạt động ở trường quá ít, không có ngân sách riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị. Nhiều CBQL tuổi cao ngại đi đào tạo, bồi dưỡng, nhiều giáo viên trong diện quy hoạch không muốn đi vì sợ đi về có làm CBQL hay không? CBQL, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ ảnh hưởng đến công tác ở trường do thiếu giáo viên.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá: Do nội dung thanh tra, kiểm tra chưa phong phú. Sau khi thanh tra, kiểm tra, chủ yếu nhắc nhở, điều chỉnh những tồn tại, chưa có các hình thức khiển trách, kỷ luật...
- Công tác thực hiện chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật: chưa xây dựng chích sánh đãi ngộ, khen thưởng riêng cho CBQL trong trường.
* Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường ĐH X
Hàng năm, sở GDĐT phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL. Tham mưu với UBND tính có chính sách khuyến khích, động viên để CBQL tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ QL.
Thông qua két quả khảo sát, đối với đội ngũ CBQL trường đại hoc X cần được đào tạo và bồi dưỡng như sau:
 • Về chuyên môn:
+ Đảm bảo 100% CBQL đương chức có trình độ sau đại học.
+ Dự kiến đến năm 2015 nâng cao số lượng giảng viên hoàn tất chương trình lý luận giảng dạy lên 50%
 • Về nghiệp vụ quản lý:
Đối với đội ngũ CBQL kế cận:
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm (có lý luận chính trị sơ cấp, phải qua lớp bồi dưỡng CBQL)
+ Phải xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận để mỗi chức danh có 1 đến 2 cán bộ kế cận.
+ Trong năm 2012, CBQL trường đại học X đương nhiệm chư qua đào tạo phải tham gia bồi dưỡng lớp CBQL tại học viện QLGD thành phố Hồ Chí Minh.
Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD theo phương thức:
 • Cán bộ đi học theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được sở giáo dục đào tạo phê duyệt.
 • Liên kết mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD.
 • Bồi dưỡng trong hè trước khi khai giảng cho đội ngũ CBQL
 • Bồi dưỡng theo chuyên đề cho đội ngũ CBQL trường đại học X
 • Phối hợp đào tạo với tự đào tạo, bồi dwoxng theo các phương thức:
 • Cung cấp nội dung, yêu cầu và tài liệu để CBQL nghiên cứu và tiến hành tự đào tạo, bồi dưỡng.
 • Có chế độ khuyến khích và bắt buộc  đối với việc tự học, tụ nghiên cứu và tiến hành tư đào tạo bồi dưỡng.
 • Có chế độ khuyến khíc và bắt buộc đối với việc tự học, tự nghiên cứu, định kỳ kiểm tra khiến thức và nghiệp vụ đối với CBQL
 • Tổ chức giao lưu giữa các trường để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm quản lý theo các chủ đề nhất định.
 • Bồi dưỡng CBQL theo phương thức đào tạo từ xa và đào tạo tại chỗ.
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons