Tin mới

Giới thiệu về tương quan biến

Admin| 12/10/2017
Giới thiệu về tương quan biến

Nguồn tham khảo: Ts. Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trinh kinh tế lượng, NXB đại học Kinh tế Quốc Dân.

Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình
 
1. Giới thiệu chung:
Khi khảo sát hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y ta giấy giữa chúng có thể có một số dạng quan hệ sau:
- X và Y độc lập với nhau, tức là việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên này không ảnh hưởng đến việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên kia.
- X và Y có mối phụ thuộc hàm số Y = G(X)
- X và Y có sự phụ thuộc tương quan hoặc phụ thuộc không tương quan

  Minh họa một số dạng quan hệ X và Y trên đồ thị; trong đó chỉ có hình 1 là có dạng quan hệ tuyến tương quan thuận chiều.
 
         
2. Khái niệm
         Khái niệm: Hệ số tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y, ký hiệu Rxy là một số được xác định như sau: Rxy = cov(X, Y)/ Sx*Sy.

Trong đó:
            - Sx, Sx là độ lệch tiêu chuẩn của X và Y
            - Cov(x, y) là hiệp phương sai (mô men) của X và Y
            Thông thường giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan được chia khoảng như sau:
  • Hệ số tương quan < 0.3 thì được coi là yếu
  • Hệ số tương quan từ 0.3 đến 0.5 thì được coi là trung bình
  • Hệ số tương quan từ 0.5 đến 0.7 thì được coi là khá
  • Hệ số tương quan từ 0.7 đến 0.9 được coi là mạnh
  • Hệ số tương quan  > 0.9 được coi là rất mạnh
            Ý nghĩa: Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y, khi giá trị tuyệt đối của Rxy càng gần 1 thì  mối quan hệ tuyến tính càng chặt. Khi giá trị tuyệt đối của Rxy càng gần 0 thì quan hệ tuyến tính càng lỏng. Nhìn chung Rxy có các tính chất sau:
             i) |Rxy| ≤ 1.
            ii) Nếu |Rxy| = 1 thì  X và Y có quan hệ tuyến tính
            iii) Nếu |Rxy| càng lớn thì quan hệ tuyến tính giữa X và Y càng chặt chẽ.
            iv) Nếu |Rxy| = 0 thì giữa X và Y là không có quan hệ phụ thuộc tuyến tính; không có tương quan
            v) Nếu Rxy dương , thì quan hệ giữa X và Y là quan hệ thuận chiều; X tăng Y sẽ tăng và ngược lại
            vi) Nếu Rxy âm, thì quan hệ giữa X và Y là quan hệ ngược chiều, X tăng thì Y giảm và ngược lại
             Lưu ý :
  • Hệ số tương quan của mẫu thì hữu ích khi dùng để mô tả tính chặt chẽ của mối quan hệ tuyến tính trong một mẫu. Vì vậy, nó có thể dùng làm cơ sở để suy diễn thống kê cho các giá trị tương quan cho tổng thể; nó dùng cho kiểm định giả thuyết của tổ hợp không tuyến tính (không tương quan) trong tổng thể.
  • Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ giữa các biến khi phân phối của tổng thể được giả sử không phải là phân phối chuẩn hoặc trong trường hợp hiện diện các giá trị bất thường của biến quan sát (lớn quá hoặc nhỏ quá). 
  • Mục đích của phương phân tích  tương quan là ước lượng mức độ liên hệ (tương quan) giữa các biến độc lập (các biến giải thích) đến biến phụ thuộc (biến được giải thích), hoặc ảnh hưởng của các biến độc lập với nhau (các yếu tố nguyên nhân). Phương pháp này được ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế để phân tích mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến ngẫu nhiên. 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ:Mr.Quân – Luanhay.vn  - 0127 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.comluanvanhay@gmail.com  – Add: Tầng 8, tòa nhà Sáng tạo, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons