Giới thiệu về cách viết luận văn thạc sĩ

1. Khái quát về luận văn thạc sĩ
Theo quy định chung của phần lớn các khóa học thạc sĩ thì sau khi đã học xong các tín chỉ, thì các học viên cần viết 01 luận văn về một chủ đề liên quan tới ngành học của mình; đây là căn cứ xét tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ. Luận văn thạc sĩ cần phải xác định được những thiếu hụt về kiến thức lý thuyết và thực tiễn của chủ đề nghiên cứu cũng như xây dựng được câu hỏi nghiên cứu để từ đó xác định tài liệu tham khảo phù hợp. Và cũng theo quy định thì luận văn thạc sĩ có một số đặc điểm sau:
Một là, Luận văn thạc sĩ không phải là một báo cáo nghiên cứu đề tài, đề tài nghiên cứu tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể và thường tập trung vào một vấn đề thực tiễn nào đó. Còn luận văn yêu cầu phải khái quát hóa kết quả nghiên cứu.
Hai là, Luận văn thạc sĩ không phản ánh kinh nghiệm cá nhân hoặc ý kiến cá nhân vì đặc tính cơ bản của một luận văn là không có định kiến và mang tính khách quan. Vấn đề nghiên cứu được giải quyết khách quan, độc lập và không rời rạc vì luận văn giải quyết một vấn đề chuyên biệt nhưng nó phải là vấn đề phổ biến.
Ba là, Luận văn không phải là giáo trình vì mục đích của giáo trình là muốn chuyển tải tri thức đến cho người học theo cách hiệu quả nhất, còn mục đích của luận văn là xác định và giải quyết một vấn đề cụ thể.
Bốn là, Vấn đề giải quyết trong luận văn mang tính khái quát, không giải quyết một vài trường hợp xảy ra trong xã hội.
Năm là, Luận văn phải tập trung vào vấn đề phù hợp. Tính phù hợp được thể hiện ở chỗ phải chứng minh được vấn đề nghiên cứu của luận văn chưa được các nghiên cứu trước đó đưa ra câu trả lời xác đáng, chưa đủ hoặc chưa thể hiện được sự quan trọng.
Sáu là, Từ kết quả nghiên cứu, luận văn phải đưa ra những bình luận mang tính kiến nghị giải pháp cho thực tiễn hoặc đóng góp cho lý thuyết mà luận văn sử dụng làm khung phân tích. Vì vậy kết quả nghiên cứu trong luận văn có thể lấy từ các nghiên cứu thực nghiệm định lượng, từ các nghiên cứu giải thích hoặc tổng quan số liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước.
2. Các phần chính của một luận văn
Thông thường một luận văn bao gồm các thành phần chính như sau:
a.Phần mở đầu (còn có thể gọi là: Mở đầu, Giới thiệu, …), trong phần này thường có độ dài từ 5 đến 10 trang và bao gồm các nội dung  như
 • Sự cần thiết (sự cấp thiết) của đề tài nêu lên được tính cấp thiết của đề tài cũng như lý do vì sao nghiên cứu vấn đề đó
 • Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu
 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu (nêu một cách ngắn gọn về phương pháp thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, các công cụ phân tích, các cách thức nghiên cứu…)
 • Ý nghĩa của đề tài
 • Kết cấu dự kiến
Ngoài ra, cũng tùy quy định của các trường đại học, các khóa học mà phần mở đầu có các thay đổi khác đi so với thông lệ như thêm phần: tổng quan các công trình nghiên cứu; Bối cảnh nghiên cứu…
b. Phần cơ sở lý luận (thường là chương 1 của đề tài; và đôi khi là chương 2 của đề tài) và có độ dài khoảng 30 trang. Phần này nêu lên toàn bộ các cơ sở lý luận có liên quan tới đề tài và làm nền cho việc ứng dụng vào nghiên cứu thực tiến. Thông thường phần này được kết cấu làm nội dung chính như;
 • Nội dung 1: Khái quát các vấn đề chung nhất, các khái niệm, vai trò, ý nghĩa…
 • Nội dung 2: Nọi dung chính của lý luận, hệ thống các chỉ tiêu, các nhân tố ảnh hưởng…
 • Nội dung 3: Thường là các kinh nghiệm, hoặc có thể là 1 module về phương pháp nghiên cứu chi tiết; hoặc là các nhân tố ảnh hưởng…
c. Phần thực trạng, kết quả nghiên cứu; trên cơ sở lý luận tại phần cơ sở lý luận; học viên sẽ ứng dụng vào phân tích thực trạng của đối tương nghiên cứu (có thể là 1 doanh nghiệp, 1 ngành nghề, lĩnh vực…) thường phần này có mối quan hệ logic với phần lý thuyết (có nghĩa lý thuyết nêu vấn đề gì thì ứng dụng lý thuyết đó vào phân tích thực trạng). Và phần này thường kết cấu là ba nội dung chính như:
 • Nội dung 1: Khái quát về đối tương nghiên cứu
 • Nội dung 2: Phân thức thực trạng theo khung lý thuyết đã trình bầy
 • Nội dung 3: Đánh giá nhằm chỉ ra các ưu, nhược, hạn chế tồn tại và thường các hạn chế tồn tại sẽ gợi ý cho việc đề xuất các giải pháp.
d. Phần giải pháp, kiến nghị, kết luận (thường là chương 3 của đề tài), sau khi đã phân tích về đối tượng nghiên cứu học viên thường đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện tình hình, khắc phục, hoàn thiện các vấn đề… Phần này thường gồm các nội dung sau:
 • Nêu lên các định hướng  trong thời gian tới; hoặc các quan điểm.
 • Đưa ra các giải pháp bắt nguồn từ các vấn đề bất cập đã được nhận diện hoặc cũng có khi là xây dựng các giải pháp mới nhằm phát triển trong thời gian tới
 • Các kiến nghị nhằm giúp giải pháp thực hiện được; thương là kiến nghị với cơ quan cấp trên, với cơ quan công quyền, với chính đối tượng nghiên cứu..
Cuối cùng là kết luận, đây là bản tóm tắt lại toàn bộ đề tài nghiên cứu và đưa ra các nội dung chính, các nhận định chính về nghiên cứu từ bản thân nhà nghiên cứu
3. Một số lưu ý
            a. Theo thông lệ thì một luận văn thạc sĩ bao gồm phần nội dung chính ( Mở đầu + 3 chương + Kết luận ) và các module đi kèm phía trước và sau nội dung chính này
 • Phía trước nội dung chính là: Trang bìa, tóm tắt luận văn, cảm ơn, cam kết, mục lục tự động, danh mục biểu đồ, danh mục bảng, danh mục quy ước viết tắt.
 • Phía sau nội dung chính là: danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục
b. Luận văn thạc sỹ cần được trích dẫn theo đúng chuẩn thường là chuẩn APA, và cũng tùy quy định của từng trường có các chuẩn trích dẫn khác nhau và việc trích dấn này thường xuất hiện nhiều nhất ở Phần cơ sở lý luận.
c. Bên cạnh kết cấu theo thông lệ thì các luận văn thạc sỹ còn có các kết cấu 4 chương, 5 chương, 7 chương… Đây là các biến thể từ 3 chương truyền thống, khi mà phần Mở đầu được quy định là chương 1; ngoài ra có thể thiết kế thêm 1 chương đặc thù về Phương pháp nghiên cứu; và thêm các chương khác là sự chia tách từ các chương cơ sở lý luận và thực trạng nghiên cưu….
d. Về cách nghiên cưu và viết luận cũng thường chia là 2 dạng chính là
Dạng kinh điển còn gọi là luận suông, khi thiên về mô tả phân tích thực trạng và đưa giải pháp
Dạng định lường yêu cầu cần có mô hình nghiên cứu, cần ứng dụng các phần mềm thống kê như SPSS, EVIEWS, STATA, AMOS, SMARTPLS..
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tínhFEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyếnphương sai sai số thay đổi tự tương quanHausman testkiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECMCFASEMPMGXem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị,  hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons