Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh

Đề tài:  Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí, chức danh
 
Tên tác giả: Luanhay.vn

Từ khóa: ĐT, BD, Đào tạo bồi dưỡng công chức theo vị trí chức danh
 
1. Trình bày vấn đề
Đội ngũ công chức của nước ta hiện nay phần lớn được ĐT, BD, trưởng thành trong thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp và trong chiến tranh. Để đất nước có được đội ngũ công chức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường thì phải tăng cường công tác ĐT, BD.
Tuy nhiên đội ngũ công chức của Việt Nam còn nhiều bộc lộ yếu kém như kỹ năng thực thi công vụ còn yếu, các nhóm kỹ năng mềm cho công chức và cán bộ quản lý còn thấp, hệ thống ĐT công chức còn chưa hoàn chỉnh, đánh giá chất lượng công chức chưa phản ánh đúng năng lực thực sự. Vì vậy, công tác ĐT BD công chức nói chung còn rất nhiều vấn đề chưa hoàn thiện.

2.  Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
Mục đích nghiên cứu: trên sở sở đánh giá thực trạng công tác ĐT, BD công chức theo vị trí, chức danh hiện nay (qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội), để đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả ĐT, BD công chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta nói chung và ở Thành phố Hà Nội nói riêng.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ĐT, BD công chức theo vị trí, chức danh trong nền kinh tế thị trường ở nước ta;
Đánh giá đúng thực trạng ĐT, BD công chức theo vị trí chức danh.
Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐT, BD công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: công tác ĐT, BD công chức theo vị trí chức danh của cả nước nói chung, nhưng chủ yếu nghiên cứu qua thực tiễn ở Thành phố Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu: chủ yếu ở phạm vi Thành phố Hà Nội.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn dựa trên lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương, chính sách về ĐT, BD nguồn nhân lực và công chức của Đảng và Nhà nước ta.
Bên cạnh đó, đề tài còn áp dụng phương pháp nghiên cứu trừu tượng hoá khoa học của kinh tế chính trị; Phương pháp phân tích-tổng hợp, lôgíc-lịch sử; Phương pháp điều tra, khảo sát về ĐT, BD công chức nhằm đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu; Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến chuyên gia về quản lý ĐT, BD và sử dụng công chức.

5. Kết quả nghiên cứu

* Những điểm yếu kém, bất cập, chưa phù hợp trong ĐT, BD công chức theo chức danh
ĐT, BD công chức theo chức danh hiện nay chưa gắn với sử dụng do quy hoạch, kế hoạch còn hình thức và đặc biệt phương pháp, nội dung và cách tổ chức thực hiện ĐT chưa gắn với công việc của người học. Trong khi các nước ĐT công vụ tập trung chú trọng vào các công chức quản lý cấp trung, cao còn chúng ta lại tập trung chủ yếu vào các công chức cấp thấp, mở rộng đối tượng, phân tán các nguồn lực rất lãng phí.
Bên cạnh đó, việc đánh giá công chức hàng năm chủ yếu dựa vào kiểm điểm tập thể theo các tiêu chí chung còn nặng về hình thức như: chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thái độ, ý thức công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao... chưa phản ánh chính xác kết quả làm việc của công chức, chưa thực sự gắn với các nhiệm vụ cụ thể mà người công chức đảm nhiệm
Ngoài ra, Nhiều thể chế mới về quản lý ĐT, BD công chức theo chức danh đã được ban hành trong thời gian qua nhưng lại chậm đi vào cuộc sống do thực tế hiện nay ở khá nhiều bộ, ngành trung ương cách quản lý ĐT, BD công chức cơ bản vẫn như cũ.

* Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ĐT, BD công chức theo chức danh.
Thứ nhất, thống nhất nhận thức về đổi mới công tác ĐT, BD cán bộ, công chức theo chức danh đối với tất cả các Bộ, ban, ngành trong cả nước. ĐT, BD công chức theo chức danh phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đất nước, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của Chiến lược ĐT, BD cán bộ, công chức của Đảng và Chính phủ.
Thứ hai, đổi mới nội dung chương trình ĐT, BD sao cho thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu ĐT, xây dựng chương trình ĐT, BD cán bộ, công chức theo chức danh. Đánh giá chính xác nhu cầu BD, nội dung, chương trình, loại hình BD. Đổi mới chương trình theo hướng làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và những vấn đề mới nảy sinh của thực tiễn trong nước và quốc tế. Bổ sung kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống; gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng rèn luyện năng lực tư duy khoa học, khả năng xử lý tình huống, trau dồi đạo đức, lối sống đối từng chức danh công chức. Mặt khác, nội dung, chương trình ĐT, BD phải  xây dựng có trọng tâm, trọng điểm tuỳ theo yêu cầu và đặc điêm của từng khối, từng ngành, từng bộ phận, từng cấp để có nội dung chương trình, hình thức ĐT thích hợp, tránh ĐT tràn lan không theo nhu cầu.
Thứ ba, Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, khả năng độc lập suy nghĩ, sáng tạo của người học, biến quá trình ĐT thành quá trình tự ĐT, ĐT suốt đời. Nghiên cứu rút ngắn thời gian ĐT, BD công chức theo chức danh.
Thứ tư, xây dựng kế hoạch ĐT, BD công chức theo chức danh trên cơ sở quy hoạch chức danh công chức. Phân cấp ĐT, BD công chức theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương.
Thứ năm, đa dạng hóa phương thức ĐT, BD công chức theo chức danh bằng cách: kết hợp ĐT, BD theo chức danh công chức trong nước với đưa đi nghiên cứu ở nước ngoài, hoặc mời chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm sang giới thiệu các chuyên đề ĐT, BD công chức theo từng vị trí chức danh mà ta cần.
Thứ sáu, đầu tư kinh phí, tăng cường, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị ĐT, BD tương thích với việc áp dụng, sử dụng các phương pháp trao đổi tích cực trong ĐT, BD công chức theo chức danh. Xem xét số lượng học viên cho từng lớp học, kiện toàn hệ thống các cơ sở ĐT, BD theo chức danh công chức.
Thứ bảy,  xây dựng chương trình học bổng theo chức danh công chức của Chính phủ  để thống nhất quản lý ĐT, BD phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức. Tổ chức thi cho những công chức giỏi có năng lực trí tuệ ở từng chức danh để theo học chương trình ĐT, BD đặc biệt về hành chính và lãnh đạo quản lý nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia về QLNN cho các ngành, các lĩnh vực ở trung ương và địa phương
 
Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với StataMô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trị hồi quy,  kiểm định, eview, stataspss
 

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com
 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons