Tin mới

Bảng giá trị luật Student

Admin| 12/10/2017

Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: 
hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

Phương pháp kiểm định t hay gọi là t-test, phương pháp này do Gosset Wiliam Sealy tìm ra. Ông sinh ra tại Canterbury (1876-1937) thuộc ngoại ô London. Thời niên thiếu ông học toán tại trường New college(Oxford), ông được xem là một nhà khoa học thống kê. Năm 1899 ông làm việc tại phân xưởng sản xuất bia Guinness Brewery thuộc Dublin, Ireland.  Trong quá trình sản xuất, nhà máy muốn giảm giá thành sản phẩm (giảm chi phí sản xuất) nhưng đảm bảo việc nâng cao chất lượng lúa đại mạch và hoa hublon. Từ đó, ông tiến hành nghiên cứu phương pháp t-test từ đây.  Cùng thời điểm đó, ông cùng với Karl Pearson nghiên cứu trong 2 năm 1906-1907. Cuối năm 1908 ông đưa ra “chuẩn” testn, sau này gọi là test Gosset dùng để lựa chọn lúa đại mạch. Với phương pháp này, ông đã thành công trong việc đáp ứng yêu cầu của nhà máy. Vì vậy, việc công bố bài báo này và đồng thời giữ bí mật thành quả của nhà máy, ông quyết định không nêu tên thật mà chỉ dùng tên biệt hiệu Pupil hay Student.

Để đánh giá độ khác biệt giữa hai nhóm, chúng ta thường sử dụng phương pháp kiểm định t (hay t-test).  Kiểm định t có lẽ là một trong những phương pháp đơn giản nhất trong thống kê học. Phương pháp kiểm định t chỉ thích hợp nếu số liệu đáp ứng những điều kiện hay giả định sau đây:

  • Hai nhóm so sánh phải hoàn toàn độc lập nhau;
  • Biến so sánh phải tuân theo luật phân phối chuẩn (Gaussian distribution);
  • Phương sai của hai nhóm bằng nhau, hay gần bằng nhau; và
  • Các đối tượng phải được chọn một cách ngẫu nhiên (random sample).Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com

 

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons