Tin mới

Bảng giá trị chi bình phương

Admin| 12/10/2017

Tác giả: luanhay.vn

Từ khóa: hồi quykiểm định, eview, stataspss, luận văn, luận hay, bảng hỏi, mô hình

Trong thống kê, kiểm định chi bình phương (đôi khi đọc là "khi bình phương") là một họ các phương pháp kiểm định giả thiết thống kê trong đó thống kê kiểm định tuân theo phân bố chi-2 nếu giả thuyết không là đúng. Chúng gồm:

  • Kiểm định chi bình phương Pearson
  • Kiểm định chi bình phương Yates
  • Kiểm định chi bình phương Mantel-Haenszel
  • ...
Phương pháp kiểm định chi bình phương giúp tìm ra các xu hướng có thực từ một đo đạc chứa nhiễu loạn ngẫu nhiên. Nó có thể áp dụng cho dữ liệu:
  1. Lấy ngẫu nhiên từ một tập hợp
  2. các đo đạc là độc lập với nhau
  3. ...

Phương pháp này cũng kiểm tra tính độc lập thống kê và mức độ khớp của dữ liệu; một số kiểm định cần tra cứu như: Kiểm định phương sai sai số thay đổi, Kiểm định sự khác biệt ...

Xem thêm lý thuyết về: Hướng dẫn hồi quy FEM/REM với Stata, Mô hình hồi quy tuyến tính, FEM và REM,  phân tích Tương quan và Đa cộng tuyến; phương sai sai số thay đổi ; tự tương quan, Hausman test; kiểm định phi tham số, VAR, MDS; EFA, VECM, CFA, SEM, PMG. Xem thêm một số bài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết   Tra cứu giá trị thống kê qua bảng tính sẵn giá trịhồi quykiểm định, eview, stataspss
 
Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ: Luanhay.vn  - 081 800 1762/  097 9696 222 – hoặc email: luanhay@luanhay.com – luanvanhay@gmail.com

Đăng ký tuyển sinh

Hide Buttons